Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ระบบการศึกษาของอังกฤษ

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอังกฤษ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ระบบการศึกษา ของประเทศอังกฤษ 

ข้อมูลสหราชอาณาจักร | ระบบการศึกษา | ค่าใช้จ่าย เรียนต่อ UK


ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ  เวลล์ ไอซ์แลนด์  แบ่งเป็น

เรียนต่อต่างประเทศ​  ระดับประถมศึกษา

เรียนต่อต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

เรียนต่อต่างประเทศ ระดับอาชีวศึกษา

เรียนต่อต่างประเทศ​ ระดับปริญญา


การศึกษาภาค บังคับ ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปี ถึง 16 ปี


การศึกษาของสหราชอาณาจักร 

ระดับประถมศึกษา ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

เด็กนักเรียนอังกฤษในระบบโรงเรียนรัฐบาลโดยมากเข้าเรียนระดับชั้นประถมเมื่ออายุ 5 ปี และเลื่อนชั้นเข้าระดับมัธยม ศึกษาเมื่ออายุครบ 11 ปี การสอนจะเน้นให้เด็กมีทักษะในการเขียน และทักษะทางตัวเลข


ระดับมัธยมศึกษา ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ (รวมถึง GCSEs หรือเทียบเท่า)

โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักรทั้งในระบบรัฐบาลและเอกชนเปิด สอนให้นักเรียนจนถึงอายุ 16 ปี และเตรียมความพร้อมของ นักเรียนสำหรับการสอบ GCSEs หรือ เทียบเท่า โดยมากนักเรียน ต่างชาติเริ่มเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเมื่ออายุ 11 หรือ 13 ปี ระบบโรงเรียนประจำในอังกฤษ


นักเรียนที่มีอายุ น้อยจะต้องอยู่ในกฏเกณฑ์ที่เข้มงวด และจะถูกฝึกฝนให้มีความรับ ผิดชอบในการ ทำประโยชน์ให้กับหอพัก ส่วนนักเรียนที่มี อายุมากกว่าจะได้รับการฝึกฝน ให้เป็นผู้นำ ด้วยการได้รับสิทธิพิเศษ และมีความเป็นอิสระ มากขึ้น

การศึกษาหลังอายุ 16 ปี (รวมถึง A-levels หรือเทียบเท่า)

หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ เมื่ออายุ16 ปีแล้ว นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เรียนต่อ และ ทำงานได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะ เรียนต่อระดับ A-levels หรือเทียบเท่าในวิทยาลัยที่เรียกว่า sixth-form college หรือ college of further education นักเรียน ต่างชาติส่วนใหญ่สอบ A-levels เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

สอบ GCSE

การศึกษาหลังอายุ 18 ปี

นักเรียนโดยมาก ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุ 18 ปี และได้รับวุฒิการศึกษา A-levels หรือเทียบเท่า และหลังจากนั้น ก็จะศึกษาต่อไปในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

สอบ A level


 ระดับอาชีวศึกษา (Further Education) ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

เป็นคำที่ใช้เรียกการศึกษาและการฝึกอบรมซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เมื่ออายุ 16 ปี วิทยาลัยมากกว่า 600 แห่งในสหราชอาณาจักร   เช่น  อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาหลากหลายรวมทั้ง หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรGCSEs และ A levels หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตร Access และหลักสูตรปริญญาตรีบางวิชา

 ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท-เอก (Higher Education)

Higher Education เป็นคำที่ใช้เรียกการศึกษาและการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ บางสถาบันซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า มีมหาวิทยาลัยกว่า 90 แห่ง ในสหราชอาณาจักรและเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาหลากหลาย


 สนใจเรียนต่ออังกฤษ  
กรอกข้อมูลลง แบบฟอร์ม 

ทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ


ระบบการศึกษาของ ประเทศอังกฤษ  เปรียบเทียบ กับไทย

เรียนต่ออังกฤษ Higher Education

เช่น ใน ประเทศอังกฤษ ป. ตรี จะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี ยกเว้นหลักสูตร เฉพาะเทาง เช่น แพทย์ วิศวะ จะเรียน 5- 6 ปี เป็นต้น


ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร  

หลักสูตรที่เปิดสอน สำหรับ นักศึกษาต่างชาติ

 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมากเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษที่สหราชอาณาจักร เนื่องจาก การลงทะเบียนทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีบรรยากาศที่เป็นมิตร ทั้งยังมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยว การแพทย์ การออกแบบแฟชั่น วิศวกรรม การค้าระหว่างประเทศ เตรียมตัวศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ โดยหลักสูตร เหล่านี้มีเปิดสอน ทั้งในโรงเรียน สถาบันสอนภาษาเอกชน โรงเรียนประจำ วิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่สหราชอาณาจักร

 

2. การสอน และการสอบเข้ามัธยมประเทศอังกฤษ GCSEs, A levels และเทียบเท่า ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

ตามปกติ นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยม ทั้งที่เป็น GCSE, International GCSE หรือ Vocational GCSE มักจะมีอายุ ประมาณ 16 ปี หลังจากนั้นจะเรียนเนื้อหาวิชาการต่ออีก 1 ปี ก่อนจะสอบ Advanced Supplementary examinations (AS-levels) และ เมื่อเรียนต่ออีก 1 ปีก็จะสอบ Advanced level examinations (A-levels) หรือ ในบางกรณีจะสอบ International Baccalaureate (IB) แทน

 

นอกจากนี้ยังมีทางเลือก สำหรับสายวิชาชีพอีก เช่น General National Vocational Qualification (GNVQs) หรือ vocational A-levels ซึ่งจะต้องสอบหลังจากเรียนต่ออีก 1 หรือ 2 ปี

 

โดยหลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วย ให้ผ่านเข้าไปเรียนต่อ ในระดับอุดมศึกษาได้ โรงเรียนประจำจะ จัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 -18 ปี จนผ่านการสอบ GCSEs, AS-levels หรือ IB ในขณะเดียวกันวิทยาลัย จะรับนักศึกษาอายุระหว่าง 16 – 18 ปี และ เปิดสอนในระดับวุฒิการศึกษา GCSEs A levels หรือ IB เหมือนกับ โรงเรียนประจำ รวมทั้งมีหลักสูตรภาษา อังกฤษและวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดย สรุปก็คือ นักศึกษาสามารถได้รับ วุฒิการศึกษา GCSEs A levels และเทียบเท่าจากโรงเรียนประจำ วิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

 

อยากไปศึกษาระดับปริญญาตรีต่อที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องลำบากอีกต่อไปเพียงเรา เข้าโปรแกรมติวก่อนเข้าเรียนที่ Bellerbys College ในอังกฤษ ที่จะช่วยให้เราได้ศึกษาภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเตรียมตัวความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ เช่นBrighton, Cambridge, London และOxford เป็นต้น และในการเรียนระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

3. หลักสูตรวิชาชีพ ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

การสอนหลักสูตรวิชาอาชีพ  หรือ vocational training ใ  ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ จะสอนสิ่งที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้เพื่อใช้ประกอบ อาชีพต่อไป โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนในวิทยาลัย บางหลักสูตรสามารถเรียนต่อไปจนถึงระดับปริญญาตรีได้   ในขณะที่บาง หลักสูตรเป็น หลักสูตรที่มีวุฒิบัตรวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพเด่น ๆ ในสหราชอาณาจักรได้แก่ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และ ศิลปะและการออกแบบ ยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกเช่น หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ ออกแบบแฟชั่น

 

ซึ่งตัวอย่าง ของ วุฒิการศึกษา ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ ที่ได้อาจ จะเป็น ประกาศนียบัตรจาก Chartered Institute of Marketing (CIM) หรือ ประกาศนียบัตรขั้นสูงจาก the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) เป็นต้น โดยหลักสูตรวิชาชีพจะเปิดสอนทั้งในวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา

4. หลักสูตรปริญญา ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

หลักสูตรปริญญาโท-เอก ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์ การศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มีให้เลือก 2 แบบคือการเรียนในชั้นเรียน (course work) หรือการทำวิจัย (Research)

ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง การเรียนในชั้นเรียนจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งตามสายวิชานั้น ๆ โดยนักศึกษาสามารถเลือก เรียนในสาย อื่นที่ต่างจากระดับปริญญาตรี ( เช่น เปลี่ยนจากสายวิทยาศาสตร์ ไปเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือเพื่อเป็น พื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

ส่วนการเรียนด้วยการทำวิจัยนั้น จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาที่สนใจ เป็นพิเศษ การทำวิจัยหรือ วิทยานิพนธ์ จะทำให้นักศึกษาได้ค้นพบข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ นักศึกษาที่เลือก ทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาโทและเอก จะอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะเป็น อาจารย์ประจำ ที่มีความสนใจ และเชี่ยวชาญ ทางด้านนั้น ๆ เป็นพิเศษ

การให้ความ สำคัญต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะดูแลนักศึกษาเป็น รายบุคคลอย่างใกล้ชิดนี้ เป็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นในหลักสูตรปริญญา โท-เอก แบบทำวิจัยของ สหราชอาณาจักร ซึ่งหลักสูตรเช่นนี้จะช่วย ให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทักษะการแก้ปัญหาในระดับสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ เหมาะกับการประกอบอาชีพในสายธุรกิจและการจัดการ การวิจัย และอุดมศึกษา

5. หลักสูตรระยะสั้น ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

สถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรหลายแห่ง เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน หรือ 9 เดือน ซึ่งมักจะเป็นหลัก สูตรวิชาชีพ นับเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงสั้น ๆ พัฒนาทักษะและ ได้เรียนรู้ทฤษฎี เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจ

(เช่น การตลาด การถ่ายภาพ สังคมสงเคราะห์ หรือการท่องเที่ยว) หลักสูตรระยะสั้นนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้อง การลองใช้ชีวิต นักศึกษาช่วงสั้น ๆ ในสหราชอาณาจักร โดยมีเปิดสอนทั้งในภาคฤดูใบไม้ผลิ และภาคฤดูร้อน

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ