Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอเมริกาเรียนต่อ ป.ตรี-โท อเมริกา

เกรดไม่สูง ผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์ ก็เรียนต่อได้

เรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกา
เรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา

ระดับอุดมศึกษา

ได้แบ่งระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. วิทยาลัย แบบ 2 ปี หรือ วิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges and Community Colleges) การศึกษาในระดับนี้ มี 2 ลักษณะ คือ แบบ Transfer Track และแบบ Terminal/Vocational Track


1.1 Transfer Track เป็นหลักสูตรที่เป็นวิชาพื้นฐาน 2 ปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องลงเรียน รายวิชาบังคับ (General Education Requirements) จากนั้นนักศึกษาสามารถ โอนหน่วยกิต (Transfer) ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 3 โดยที่เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง 2 ปีนี้ จะเป็นตัว กำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการหรือไม่
 

1.2 Terminal / Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพ หลังจากที่เรียนจบในระยะเวลา 2 ปีแล้วนักศึกษาจะได้รับ วุฒิอนุปริญญา (Associate Degree) ทางสาขาวิชาที่เลือก

 

2. วิทยาลัย (Colleges) เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) และปริญญาโท ซึ่งหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว วุฒิบัตรที่ได้รับจะมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทุกประการ ไม่ว่าสถาบันนั้นจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม

 

3. มหาวิทยาลัย (University) เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโท และเอกใน สาขาต่าง ๆ เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ
ระยะเวลาในการศึกษา

1) ปริญญาตรี 4 ปี
2) ปริญญาโท (1 - 2 ปี)
3) ปริญญาเอก (4 ปี) 

 

4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology) โดยส่วนใหญ่ มักจะมุ่งเน้น ที่การเรียนการสอนในสาขา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึง ระดับปริญญาโท และเอก

 

หลักสูตรปริญญาตรีที่อเมริกา

นักศึกษาอเมริกันโดยทั่วไป มักเลือกเรียนในวิชาต่างๆ ที่ค่อนข้างมีความหลากหลายในช่วงระดับปริญญาตรี นักศึกษา ส่วนมากจะยังไม่เน้นในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ จนกระทั่งเข้าศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาในช่วง 2 ปีแรกของหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นวิชาพื้นฐาน เมื่อเข้าชั้นปีที่ 3 จึงเลือก “major” ของสาขาวิชาที่ต้องการ และต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ ภายใต้สาขาวิชานี้ตามจำนวนที่ ได้กำหนดไว้ สำหรับสถาบันการศึกษาบางแห่ง นักศึกษาอาจต้องเลือก “minor” ด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถเลือกวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในสาขาวิชาอื่นๆ ได้

 

หลักสูตรปริญญาโทที่อเมริกา

การศึกษาปริญญาโทมีหลายสาขาแตกต่างกันไปและมีรูปแบบโปรแกรมหลักอยู่ 2 แบบคือ ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ

 

ปริญญาโทด้านวิชาการ : ปกติจะมอบปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (M.A.) และปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.S.) ให้ในสาขาศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปริญญา M.S.ยังมอบให้ในสาขาเทคนิค เช่นวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ เน้นหลักในเรื่องการวิจัย วิธีการวิจัย และการศึกษาภาคสนาม

 

ปริญญาโทด้านวิชาชีพ : โปรแกรมเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อการไปประกอบอาชีพเฉพาะทาง ส่วนใหญ่มักเป็นโปรแกรมปริญญาโท”ขั้นสุดท้าย” ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องนำไปสู่โปรแกรมปรญญาเอก ปกติปริญญาโทแบบนี้จะถูกกำหนดด้วยชื่อที่ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจง เช่น ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปริญญาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (M.S.W.) ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Ed.) และปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (M.F.A.) เป็นต้น

 

ปริญญาเอกที่อเมริกา

ปริญญาเอก ถูกออกแบบเพื่อฝึกฝนนักวิชาการด้านการค้นคว้าวิจัย การได้รับปริญญาเอกเป็นเครื่องยืนยัน ว่านักศึกษาได้แสดงความสามารถ ในฐานะนักวิชาการด้านวิจัยที่ได้รับการฝึกฝนในสาขาวิชาเฉพาะทาง ปริญญา Ph.D. จะมอบให้นักศึกษาที่ทำงานวิจัยชิ้นแรก เสร็จสมบูรณ์ เขียนปริญญานิพนธ์บรรยายการวิจัย และตอบคำถามคณาจารย์ที่ชำนาญในสาขาวิชานั้นได้ดี ซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ศึกษา

 

 


Dual Enrollment Consortium Program (DEC)

โอกาสดีสำหรับน้องๆม.ปลายที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา เข้าเรียนหลักสูตรเก็บหน่วยกิตเทียบโอนไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำชื่อดัง  Richard Bland College of William and Mary, Virginia Wesleyan University และ Lakeland University ประเทศอเมริกา  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Arkansas State University- ELS 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1909 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาคันเซอร์ ตั้งอยู่ในเมืองโจนโบโร่ ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาภาคกลางตอนเหนือของประเทศอเมริกา (Higher Learning Commission of the North Central Association) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระบบการศึกษาใช้เกณฑ์ภาคการศึกษา (Semester) โดยมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 10,869 คน ระดับปริญญาตรี 9,385 คน และปริญญาโท 1,484 คน  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Barry University 

มีวิทยาเขตเนื้อที่ 225 ไร่ที่เขียวชอุ่มแบบร้อยชื้นอยู่ห่างจากย่านใจกลางเมือ Miami ไปทางเหนือประมาณ 15 นาที และ Barry University อยู่ห่างจากชายหาดที่สวยงามเพียงไม่กี่นาที Miami Beach ที่มีชื่อเสียงให้มาเยี่ยมชมมากมาย เป็นแหล่งที่มีความสะดวกสบายและสำหรับการใช้เวลาในยามเย็น หรือ การผจญภัยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์   อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Concordia University Chicago (CUC) 

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจาก Downtown Chicago ประมาณ 20 นาที นักศึกษาที่เรียนใน CUC campus ประมาณ 5,760 คน โดยประกอบด้วยชาวต่างชาติ กว่า 10 ประเทศ  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


California Lutheran University 

เป็นมหาวิทยาลัย ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 มหาวิทยาลัย มีขนาดพื้นที่กว่า 558 ไร่ ถูกจัดเป็นอันดับ 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจาก U.S news & World report เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคณะบริหารธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลด้าน MBA มาแล้วกว่า 30 ปี เป็นวิทยาเขตที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากทะเลแปซิฟิกเพียง 30 นาทีและ ห่างจากเมืองแอลเอ Los Angeles เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Colorado State University 

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นแนวหน้าของประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐ Colorado ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1870 ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ TOP Research University โดย The Carnegie Foundation สาขามหาวิทยาลัยที่มีผลงานชั้นสูง  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Dallas Baptist University

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ที่เมือง Dallas รัฐ Texas เปิดสอนตั้งแต่คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มีชื่อเสียงด้าน Business และ Education มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 5,500 คน จุดเด่นคือค่าเรียนไม่แพงถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่อื่นๆ ในอเมริกา สำหรับปริญญาตรี รับนักศึกษาที่มี GPA 2.5 ขึ้นไป สำหรับปริญญาโท รับนักศึกษาที่มี GPA 3.0 ขึ้นไป ไม่ต้องใช้คะแนน SAT และ GMAT ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน สำหรับที่พัก มีทั้งแบบ On-Campus และ Off-Campus ให้เลือก และมี Shuttle bus ของมหาวิทยาลัยบริการ  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Dominican University of California 

มีวิทยาเขตที่สวยงามและปลอดภัยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 206 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง San Francisco เพียง 18 กิโลเมตรและ ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากชายหาด ที่มีความสวยงาม ที่สุดในรัฐ California ตลอดจนสวนสาธารณะและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของรัฐ California ที่ Dominican มีนักศึกษากว่า 2,200 คน ที่เดินทางมาทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Fairleigh Dickinson Unviersity 

เรียนต่ออเมริกากับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Fairleigh Dickinson University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทีมีวิทยาเขตอยู่ทาทงตอนเหนือของรัฐ New Jersey ประเทศอเมริกา เมือง Teanecj แห่งนี้้ห่างจากเมือง New York City ไปทางทิศตะวันตกเพียง 10 กิโลเมตร และยังมีวิทยาเขตนอกประเทศอเมริกาอย่างในเมือง vancouver ประเทศแคนาดาและเมือง Wrontox ประเทศอังกฤษ  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Jonhnson & Wales University 

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1914 โดยเป็น มหาวิทยาลัย แบบเอกชน เป็นผู้นำในการ ศึกษาด้านวิชาชีพ Johnson & Wales เปิดหลักสูตรปริญญาทางด้านธุรกิจ การโรงแรม ศิลปะเกี่ยวกับการประกอบอาหาร เทคโนโลยี และการศึกษาให้กับ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมามากกว่า 16,000 คน กระจาย อยู่ใน 50 รัฐและ 98 ประเทศ JWP เป็นแหล่งรวมการศึกษาทางด้าน วิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพต่างๆ ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง การ สร้างโอกาสให้กับผู้นำ และบริการด้านวิชาชีพต่างๆ Johnson & Wales จึงมีความ พร้อมในการเตรียมนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจ ที่จะเข้าทำงานในยุคเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง Johnson & Wales มีศิษย์เก่ามากกว่า 83,000 คนที่ทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ อยู่ ทั่วโลก   อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Marshall University 

มหาวิทยาลัยมาแชล (Marshall University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ก่อตั้งขึ้นในปี 1837 เปิดสอนใน 9 คณะภาควิชา ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำยอดเยี่ยม จากรายชื่อ “มหาวิทยาลัยชั้นนำ ของสหรัฐ” โดย U.S. News & World Report ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐใน ฮันทิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย ค่าเรียนและ ค่าครองชีพมีราคาประหยัด  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Missouri State University 

มหาวิทยาลัยมิสซูรี University of Missouri (UMSL)ที่ เซนต์หลุยส St. Louis ซึ่ง เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสม ของทาง ฝรั่งเศสและเยอรมนี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีนักศึกษากว่า 15,500 คน จากรัฐต่างๆ 46 รัฐ และ มหาวิทยาลัยมิสซูรี เซนต์หลุยส์ มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 500 คน จาก 77 ประเทศ นักศึกษากว่า 1,200 คน พักอาศัยอยู่ ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษา 175 คน ที่เข้าร่วมอยู่ใน 1 โครงการ ด้านการกีฬาของ NCAA Division II จากทั้งหมด 11 โครงการ  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Mount Ida College 

Mount lda College ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองที่สวยงามของเมือง Newton รัฐ Massachusetts ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Boston เพียง 13 กิโลเมตร เมืองที่สวยงามแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากมายหลายแห่ง และได้รับการจัดอันดับให้เป็น " เมืองที่ปลอดภัยที่สุดของสหรัฐอเมริกา" ถึงสองครั้ง Mount lda College มีนักเรียนในระดับปริญญาตรรีทั้งในแบบ Full Time และ Part Time จำนวน 1,500 คน และมีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานหลักสูตรประเภท pre - professional เข้ากับหลักสูตรด้านศิลปศาสตร์ นักศึกษามาจากรัฐต่างๆ 25 รัฐโดยมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 100 คนที่มาจากประเทศต่างๆ 25 ประเทศ  อ่านเพิ่มเคิมคลิก

 


National Universtiy 

มหาวิทยาลัย เนชั่นแนล ( National University )  ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า ของสหรัฐอเมริกา จากมหาวิทยาลัยกว่า 4000 แห่ง เฉลี่ยแล้ว ระยะเวลา เรียนประมาณ 1 ปี 3 เดือนจบการศึกษา ปริญญาตรี  เปิดเรียนทุกเดือน ใช้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 คะแนนภาษา IELTS 5.5/ TOEFL 70  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Oregon State University - INTO 

Oregon State University ตั้งอยู่ในเมือง Corvallis ของรัฐ โอเรกอน (Oregon) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ แห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งห่างจาก Portland ประมาณ 90 ไมล์ และ ห่างจาก Pacific Coast ประมาณ 1 ชั่วโมง ทางรถยนต์ Oregon State University มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา หอพักนักศึกษา   อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Plymouth State University 

Plymouth State University ตั้งอยู่บนพื้นที่ภายใต้บรรยากาศ แบบ New England ที่สวยงาน ซึ่งเป็นบริเวณที่เปิดสู่ Lakes Region และ White Mountains อันเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยมเพื่อ การเรียนรู้ The Princeton Review ได้จัดให้มหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน " มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน Northeast"  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Point Park University 

มหาวิทยาลัย Point Park University เน้นการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทำงาน มีชั้นเรียนขนาดเล็ก ที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลเอาใจใส่ที่มีให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล Point Park มีอัตราส่วนจำนวนนักศึกษา ต่ออาจารย์เท่ากับ 12 ต่อ 1   อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Southern New Hamshire University 

Southern New Hampshire University (SNHU) ตั้งอยู่ที่เมือง Manchester รัฐ New Hampshire, USA เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้เปิดให้การศึกษามาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1932 โดยเปิดสอนสาขาต่างๆ ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอกสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จาก ก.พ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่าเรียนไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


University of Findlay 

The University of Findlay เป็นสถาบันเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 60 กว่ากลักสูตร และในระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร สถาบันมีนักเรียนกว่า 4,100 คน มีประมาณ 2,800 คนศึกษาในระดับปริญญาตรีและ 1,300 คน ศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาจารย์สอน Full-time ประมาณ 340 คน  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Univerisity of La Verne 

University of La Verne ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1891 อายุมากกว่า 110 ปี โดยมุ่งเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาระดับไหนก็ตาม โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระบบ 4 ปี University of La Verne เปิดสอนหลายหลักสูตรที่ครอบคลุม ในทุกสาขาวิชา โดยมีหลักสูตรปริญญาตรีกว่า 70 หลักสูตรและระดับสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 23 หลักสูตร    อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


University of New Have

ก่อตั้งขึ้นในปี 1920 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชาภายใต้แนวคิดการศึกษาจาก ประสบการณ์ มหาวิทยาลัยได้รวมหลักสูตรสาขาศิลปศาสตร์เข้ากับการฝึกฝนด้านวิชาชีพในภาคปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสำหรับอาชีพที่มีผลตอบแทนดีและการเรียนต่อในสาขาธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์อื่นๆ  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


University of South Florid

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1960 ่ปัจจุบันมีนักศึกษามากถึง 47,000 คน แต่ก่อนนั้นมีนักศึกษาเพียง 2,000 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุน ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการวิจัย เกี่ยว กับการทำชีวิตให้มีคุณค่า การเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดี ขึ้นโดยทำร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและอาสาสมัคร  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


University of Wisconsin Green Bay 

University of Wisconsin - Green Bay (ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ UW - Green Bay, UWGB หรือ GB) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ใน กรีนเบย์ รัฐวิสคอนซินในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 โดยสมัยก่อนมหาลัยมีชื่อเสียงโด่งดังด้านสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จนมีชื่อย่อว่า "ECO-U" ต่อมาได้พัฒนาและมีหลักสูตรเด่นในหลายสาขาไม่เพียงเฉพาะสิ่งแวดล้อมศึกษา อันได้แก่ ด้านนิเทศศาสตร์ วรสารศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์การสารสนเทศ, ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ วรรณกรรมต่าง  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


University of North Texas 

มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสเปิดสอนในหลายระดับโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Texas Woman's และ มหาวิทยาลัย Texas A&M มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 36500 คน เป็นชาวต่างชาติกว่า 2500 คน จาก 125 ประเทศทั่วโลก สีประจำสถาบัน คือ เขียวและขาว  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


Webster University 

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1915 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนักศึกษากว่า 17,000 คนในวิทยาเขตต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์มุ่งมั่นที่จะดำเนินการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและเป็นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่โลก  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร. 02-720-6844, LINE ID : oechm 
กรุงเทพ : ปิ่นเกล้า โทร. 02-881-9344, 
LINE ID : oecpinklao 
เชียงใหม่ : โทร. 053-285157, LINE ID : oeccm3 

 รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ