Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอเมริกาเรียนมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยที่อเมริกา


ระดับอุดมศึกษา

ได้แบ่งระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. วิทยาลัย แบบ 2 ปี หรือ วิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges and Community Colleges) การศึกษาในระดับนี้ มี 2 ลักษณะ คือ แบบ Transfer Track และแบบ Terminal/Vocational Track


1.1 Transfer Track เป็นหลักสูตรที่เป็นวิชาพื้นฐาน 2 ปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องลงเรียน รายวิชาบังคับ (General Education Requirements) จากนั้นนักศึกษาสามารถ โอนหน่วยกิต (Transfer) ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 3 โดยที่เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง 2 ปีนี้ จะเป็นตัว กำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการหรือไม่
 

1.2 Terminal / Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพ หลังจากที่เรียนจบในระยะเวลา 2 ปีแล้วนักศึกษาจะได้รับ วุฒิอนุปริญญา (Associate Degree) ทางสาขาวิชาที่เลือก

 

2. วิทยาลัย (Colleges) เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) และปริญญาโท ซึ่งหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว วุฒิบัตรที่ได้รับจะมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทุกประการ ไม่ว่าสถาบันนั้นจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม

 

3. มหาวิทยาลัย (University) เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโท และเอกใน สาขาต่าง ๆ เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ
ระยะเวลาในการศึกษา

1) ปริญญาตรี 4 ปี
2) ปริญญาโท (1 - 2 ปี)
3) ปริญญาเอก (4 ปี) 

 

4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology) โดยส่วนใหญ่ มักจะมุ่งเน้น ที่การเรียนการสอนในสาขา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึง ระดับปริญญาโท และเอก

 

University in USA
City เรียนต่อ มหาวิทยาลัย อเมริกา State
Adelphi University-ELS  Garden City New York
Arkansas State University- ELS  Jonesboro Arkansas
Barry University     
Concordia University Chicago (CUC) thai Portland OR
California Lutheran University  Thousandoaks California
California State University, Long Beach Long Beach California
Colorado State University     
Dallas Baptist University  Leeds Texas
Dominican University of California    California
Everest University
(Florida Metropolitan University)
Fort Lauderedale Florida
Fairleigh Dickinson Unviersity  Teaneck New Jersey
Felician College     
Golden Gate University  San Francisco California
Jonhnson & Wales University  North Miami , Denver ,
Charlotte
Rhode Island
Colorado
N Carolina
Long Island University  Brooklyn New York
Marshall University  Marshall  
Missouri State University  St.Louise Missouri
Mount Ida College  Newton Massachusetts
National Universtiy     
Oregon State University - INTO  Corvallis Oregon
Plymouth State University  New England  
Point Park University  Pittsburgh  
Southern New Hamshire University  New Hamshire New Hamshire
San Jose State University San Jose California
University of Findlay  Findlay Ohio
Univerisity of La Verne  La Verne California
University of New Have West Haven Connecticut
University of South Florid   South Florida
University of Wisconsin Green Ba    
University of North Texas  Denton Texas
Virginia International Universit Virginia Virginia
University of Miami Miami, Bradenton Florida
Webster University thai   Missouri

เรียน ปริญญา  ตรี-โท -เอก ที่อเมริกา 

หลักสูตรปริญญาตรีที่อเมริกา

นักศึกษาอเมริกันโดยทั่วไป มักเลือกเรียนในวิชาต่างๆ ที่ค่อนข้างมีความหลากหลายในช่วงระดับปริญญาตรี นักศึกษา ส่วนมากจะยังไม่เน้นในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ จนกระทั่งเข้าศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาในช่วง 2 ปีแรกของหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นวิชาพื้นฐาน เมื่อเข้าชั้นปีที่ 3 จึงเลือก “major” ของสาขาวิชาที่ต้องการ และต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ ภายใต้สาขาวิชานี้ตามจำนวนที่ ได้กำหนดไว้ สำหรับสถาบันการศึกษาบางแห่ง นักศึกษาอาจต้องเลือก “minor” ด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถเลือกวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในสาขาวิชาอื่นๆ ได้


หลักสูตรปริญญาโทที่อเมริกา

การศึกษาปริญญาโทมีหลายสาขาแตกต่างกันไปและมีรูปแบบโปรแกรมหลักอยู่ 2 แบบคือ ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ

 

ปริญญาโทด้านวิชาการ : ปกติจะมอบปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (M.A.) และปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.S.) ให้ในสาขาศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปริญญา M.S.ยังมอบให้ในสาขาเทคนิค เช่นวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ เน้นหลักในเรื่องการวิจัย วิธีการวิจัย และการศึกษาภาคสนาม

 

ปริญญาโทด้านวิชาชีพ : โปรแกรมเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อการไปประกอบอาชีพเฉพาะทาง ส่วนใหญ่มักเป็นโปรแกรมปริญญาโท”ขั้นสุดท้าย” ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องนำไปสู่โปรแกรมปรญญาเอก ปกติปริญญาโทแบบนี้จะถูกกำหนดด้วยชื่อที่ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจง เช่น ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปริญญาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (M.S.W.) ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Ed.) และปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (M.F.A.) เป็นต้น


ปริญญาเอกที่อเมริกา

ปริญญาเอก ถูกออกแบบเพื่อฝึกฝนนักวิชาการด้านการค้นคว้าวิจัย การได้รับปริญญาเอกเป็นเครื่องยืนยัน ว่านักศึกษาได้แสดงความสามารถ ในฐานะนักวิชาการด้านวิจัยที่ได้รับการฝึกฝนในสาขาวิชาเฉพาะทาง 

ปริญญา Ph.D. จะมอบให้นักศึกษาที่ทำงานวิจัยชิ้นแรก เสร็จสมบูรณ์ เขียนปริญญานิพนธ์บรรยายการวิจัย และตอบคำถามคณาจารย์ที่ชำนาญในสาขาวิชานั้นได้ดี ซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ศึกษา

 


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ