Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมสิงคโปร์ จนถึง มหาวิทยาลัยที่สิงคโปร

ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาใช้ระยะเวลา 6 ปี และ มัธยมศึกษาใช้ระยะเวลา 4 ปี จากนั้น ต่อด้วยการ เรียนในระดับสูงขึ้น เช่น โพลีเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย และ การที่จะได้คัดเลือกเข้าเรียนที่ โรงเรียน สิงคโปร์นั้น 


นักเรียนจำเป็นจะต้องทำการสอบเพื่อประเมินผลโดยการสอบเข้าโรงเรียนนั้น นักเรียนจำเป็นต้องสอบภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลัก และอาจมีการทดสอบภาษาจีน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนต้องการสอบเข้า และ สำหรับนักเรียน ต่างชาติที่มี ความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร ์จำเป็นต้องเสียค่าบำรุง การศึกษา (Donations) ให้กับกระทรงศึกษาธิการ ของสิงคโปร์ ทุก ๆ 2 ปี สำหรับเงินบริจาคนี้ ไม่สามารถขอคืนได้   สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ 

ประสบการณ์ เรียนต่อที่ ประเทศสิงคโปร์

       


เรียนระดับประถมศึกษา (Primary Schools) สิงคโปร์

ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่สิงคโปร์นั้นจะแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้า และบ่าย การรับสมัคร นักเรียนใหม่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (four year foundation stage) จะเน้นการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แมนดาริน) หรือภาษาทมิฬ, คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา ในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (Two-year orientation stage) 


นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3ระดับ จากผลการสอบของ ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ EM1 EM2 EM3 โดยลักษณะการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาแม่นั้นจะต่างกันนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับเมื่อจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียกกันว่า Primary School Leaving Examination (PSLE).เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนในชั้นมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปีเรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) สิงคโปร์

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบและจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปทั้งนี้ นักเรียนจะถูกเลือก ให้อยู่ระบบใดระบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผลการสอบ PSLE ของนักเรียนแต่ละคน ระบบที่ใช้ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ่งการเรียนการสอนนั้น จะเน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’)เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ (Junior College หรือ Pre University)

สำหรับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE  O Level   เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) ใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อการเตรียมพร้อมสอบ GCE ‘A’ Level เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น มหาวิทยาลัย หรือ สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE ‘A’ Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโพลีเทคนิค


หลักสูตรวิชาชีพ หรือ โพลีเทคนิค ที่สิงคโปร์ (Polytechnics)

โพลีเทคนิค เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยมีสาขาให้เลือกมากมายอาทิเช่น วิศวกรรม ธุรกิจ สื่อสารมวลชน สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถจบออกมาทำงานได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี การศึกษาสำหรับสาขาวิชาช่าง Institutes of Technical Education (ITE)
เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติและวิชาการ และสำหรับนักเรียนที่มีเกณฑ์คะแนนดี เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนโปลีเทคนิค หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่ ต้องการ 
ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

ระบบของโรงเรียนรัฐบาล

เกณฑ์การเข้ารับการศึกษาของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกได้ดังนี้ โดยการเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นภาษาแม่ คือ จีน มาเลย์ และ ภาษาทมิฬ

  1. อายุ 4 ปี ระดับชั้นอนุบาล 
  2. อายุ 7 ปี ระดับชั้นประถมศึกษา 
  3. อายุ 13 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  4. อายุ 17 ปี ระดับจูเนียร์คอลเลจ โพลิเทคนิค หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ 
  5. และอีก 2-3 ปีต่อมาก็สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศได้ 

ปฏิทินการศึกษา เรียนมัธยม ต่อมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ 

สำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และจูเนียร์ คอลเลจ ปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนมกราคม มี 4 ภาค การศึกษา โดยหยุด 1 สัปดาห์หลังจากภาคการศึกษาที่ 1 และ 3 และวันหยุดที่ยาวนานกว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 4 ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม


สมัครเข้าเรียนที่สิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล ในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ให้มีการสอบข้อสอบกลางสำหรับนักเรียนต่างชาติในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี ข้อสอบกลาง Admissions Exercise for International Students (AEIS) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งการสอบประเภทนี้ เป็นการสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยโรงเรียนจะไม่รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากเป็นปีที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบจบระดับ


หากนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์ต้องการเข้าศึกษา แต่ไม่สามารถสอบข้อสอบกลางได้ หรือต้องการ เข้าเรียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือจูเนียร์คอลเลจ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางโรงเรียนโดยตรงได้


กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สิงคโปร์ (Co-Curricalar Activities) 

เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาร่างกาย บุคลิกภาพและการเข้าสังคมโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนจะ ได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร ขณะเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นไป ตามความสมัครใจ และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้า กิจกรรมนี้ เมื่อเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัด ให้นั้น จะจัดให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ เช่น กีฬา เกมส์ สภากาชาด ดนตรี เต้นรำ การละเล่นตามวัฒนธรรม ชมรมการแสดง ชมรมถ่ายภาพ หรือชมรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น


สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในสถาบันที่สิงคโปร์   ไม่ผิดหวังแน่นอนกับความเพียบพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ห้องกีฬา เป็นต้น"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "

เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ สาขาหัวหมาก 02-720-6845-6  กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่สาขา : 053 285157

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ