Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยม อเมริกา แคนาดา อังกฤษ และยุโรป High School Exchange Program  ปี 2563

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ยุโรป ระดับมัธยมศึกษา
High School Exchange Program ปีการศึกษา 2563-2564

( อเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศในยุโรป )

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป

High School in USA - Canada, UK, Europe

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา - ยุโรป ปี 2021/2022

ถ้าหากน้อง ๆ เป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาโอกาสดี ๆ ในการไปเรียนต่อต่างประเทศในระดบมัธยมศึกษา แบบค่าใช้จ่ายไม่สูง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ตอบโจทย์ที่สุด โครงการนี้เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากประสบการณ์จริง พักกับครอบครัว พร้อมทั้งฝึกภาษากับเจ้าของภาษา และท่องเที่ยว น้องๆมัธยมที่มีความฝันโอกาสมาถึงแล้ว สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รับสมัครเฉพาะน้อง ๆ อายุระหว่าง 15-17 ปี

 สอบถามข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ที่ 

- กรุงเทพฯ, นครปฐม, นครราชสีมา, สงขลา, ตรัง, ภูเก็ต

โทร 02-8819344 , 089-111-8964

LINE ID: oecglobalthailand

 

- เชียงใหม่, หนองคาย, อุบลราชธานี 

โทร : 053-285157 , 081-960-3081

LINE ID: oec_cm5


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สหรัฐอเมริกา และยุโรป คืออะไร ?
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
เข้าร่วมโครงการโดยผ่านกระบวนการทดสอบจากทาง OEC และองค์กรปลายทาง เพื่อได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน และเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นักเรียนมัธยมฯ จะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนมัธยมฯ ในต่างประเทศ และได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานของโครงการ ซึ่งจะถือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโดยชอบธรรมระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการดูแลประสานงานจากผู้ประสานงานโครงการในต่างประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10 เดือน)


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา Academic Exchange

OEC ร่วมกับ Educatius Group ได้จัดให้มีโครงการ Academic Exchange ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการรับสมัครนักเรียน มากกว่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตามปกติ

 

• โครงการนี้นักเรียนสามารถแจ้งความสนใจพิเศษในการจัดหาโรงเรียน เช่น เน้นวิชาการ ดนตรี กีฬา เป็นต้น

 

• สามารถได้ใบจบ ระดับมัธยมปลายสำหรับนักเรียนสหรัฐอเมริกา เรียนเพียง 1 ปีจบ Grade 12 จะได้วุฒิ High School Diploma

นักเรียนอังกฤษ ส่วนใหญ่เข้าเรียนระดับ GCE (เทียบเท่า ม.4) แนะนำให้เรียนต่ออีก 2 ปี ใน Year 11 – 12 เพื่อได้วุฒิ A Level หรือ B-Tech ตามหลักสูตรสูตรที่นักเรียนเลือกเรียน

นักเรียนไอร์แลนด์ส่วนใหญ่เข้าเรียนในปี Transition Year (เทียบเท่า ม.4) แนะนำให้เรียนต่ออีก 2 ปี เพื่อได้วุฒิ School Leaving Certificate

 

• เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ทานอาหารมังสวิรัติ หรือมีความจำเป็นด้านสุขภาพต่างๆ

  

• นักเรียนจะได้เรียนในโรงเรียนเอกชน

 

• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปแล้วจะได้อะไรบ้าง ?
นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างมากมายในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับคนท้องถิ่น ได้ดูแลรับผิดชอบตนเอง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เพื่อนใหม่และมิตรภาพดี ๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่ในประเทศที่เราได้ไปเรียนและใช้ชีวิต

 

ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบขอบเขตของโรงเรียน และประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ความท้าทายในการปรับตัว และ เรียนรู้การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากการดำรงชีวิตที่ประเทศไทย

 

จะเป็นพื้นฐานในการปรับตัว ให้กับโลกในอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ  รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองทางประกันภัยอย่างถูกต้อง


 

วัตถุประสงค์

โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศ  นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนนานาชาติ สร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยการไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในท้องถิ่น และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับเพื่อนนักเรียนในต่างประเทศ

 

นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในต่างประเทศ กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลได้

 

OEC มองเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในต่างประเทศ และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ

 

โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงาน Council for Educational and Travel, USA (CETUSA), Educatius ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ Exporious Education ในทวีปยุโรป จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2564-2565


 

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

OEC จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยดูจากกลุ่มอายุ การจัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกจะคำนึงถึงความสามารถด้านวิชาการ ความสามารถด้านการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ทัศนคติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความรับผิดชอบ และความพร้อมในด้านต่าง ๆ จากนั้นเมื่อโครงการได้ตอบรับนักเรียนแล้ว

 

นักเรียนจะได้รับชุดเอกสารใบสมัครของต่างประเทศไปจัดเตรียม เพื่อส่งให้องค์กรในต่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารใบสมัครต่างประเทศ มีความสำคัญมากในการจัดหาครอบครัว และโรงเรียนอุปถัมภ์


องค์กรต่างประเทศผู้สนับสนุนโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

คือ องค์กรผู้ดำเนินการจัดการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ ในประเทศต่าง ๆ ที่นักเรียนจะเข้าร่วม ซึ่งองค์กรแต่ละประเทศ จะมีหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแตกต่างกันเล็กน้อย

 

ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ องค์กรจะพิจารณาตอบรับนักเรียน จากใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดที่นักเรียนเตรียมไป โดยเอกสารที่สมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ และ

โรงเรียนได้เร็วกว่า องค์กรต่างประเทศยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามระเบียบของภาครัฐของประเทศนั้น ๆ และองค์กรต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีสิทธิในการขอออกเอกสารสิทธิในการขอวีซ่าจากหน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมือง

 

และมีสิทธิเพิกถอนวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย  นอกเหนือจากนั้นองค์กรต่างประเทศยังสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการดำเนินการปฏิบัติการโครงการ ให้กับทั้งองค์กรเครือข่ายผู้จัดส่งนักเรียน รวมถึงบุคลากรต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน


ระยะเวลาของโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

 

  • High School Exchange 1 ปีการศึกษา  (10 เดือน) โปรแกรมนี้เปิดรับสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลี่ ฝรั่งเศส
  • Academic Exchange 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) และหากนักเรียนต้องการเรียนต่อ สามารถเรียนต่อในปีถัด ๆ ไป เพื่อจบระดับ ม.ปลายได้ โปรแกรมนี้เปิดรับสำหรับประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไอร์แลนด์

 

กำหนดการเดินทางไป จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของประเทศนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีการเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม-กันยายน และยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้นก่อนเปิดเทอม  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือ การเข้าแคมป์ภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกัน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

กำหนดการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคำนึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศ โดยปกติแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง

 

ประเทศใด ที่เข้าร่วม  โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน" บ้าง ?

- สหรัฐอเมริกา

- อังกฤษ

- ไอร์แลนด์

- เยอรมนี

- อิตาลี

- ฝรั่งเศส

 

รายละเอียดโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป และสหรัฐอเมริกา"

1. เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาล หรือเอกชนในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โดยเยาวชนจะได้เรียนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของประเทศนั้น ๆ การเรียนที่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไอร์แลนด์ จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เรียนเป็นภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมัน เรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศส และเรียนเป็นภาษาอิตาเลี่ยนที่ประเทศอิตาลี่ สำหรับนักเรียนที่เลือกไปประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 ในการสอบคัดเลือกจะทำข้อสอบภาษาอังกฤษ เมื่อผ่านแล้วให้นักเรียนไปลงเรียนภาษาที่ 3 เพิ่มตามประเทศที่เลือก และต้องผ่านระดับ A2 เป็นอย่างน้อย ก่อนเปิดภาคเรียน

 

2. สามารถกลับมาศึกษาต่อโดยจะเรียนซ้ำในชั้นเรียนเดิม/ หรือไม่ซ้ำชั้น ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ (โปรดสอบถามกับทางโรงเรียนของนักเรียนก่อนสมัคร) และอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ


3. เยาวชนไทยจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Volunteer) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชัดเจนในด้านความพร้อมในการดูแลนักเรียน ห้องพักของนักเรียน และตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของสมาชิกในบ้าน ก่อนอนุมัติให้นักเรียนเข้าพัก


4. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ ในระดับครอบครัว โรงเรียนและในชุมชน ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในภายภาคหน้า ทั้งในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

​1. นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-17 ปี
(อายุครบ 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ในวันเปิดภาคเรียน )

 

​2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และ
มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)

 

​3. นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 สอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษ Eltis ตามเกณฑ์ที่แต่ละประเทศกำหนด และสำหรับอังกฤษ ใช้คะแนน IELTS for UKVI 5.0 ส่วนประเทศอื่นๆในยุโรป ให้นักเรียนลงเรียนภาษานั้นๆ ให้ผ่านระดับ A2

 

4. นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคกับการเข้าร่วมโครงการ​

 

5. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนด 10 เดือน และไม่อนุญาตให้กลับมาประเทศไทย หรือผู้ปกครองจากไทยไปเยี่ยม ในช่วงระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในโครงการ


 

รีวิวเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

    

    

ดูรีวิวน้องๆโครงการเรียนกแลกเปลี่ยน


 

อ่านต่อ ขั้นตอนการสมัครรับทุน 
คลิก
 ] โหลดใบสมัคร


>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร  ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบ เชียงใหม่  

>>  
ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบ กรุงเทพฯ

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป


นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และ ยุโรป

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ  


(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964  LineID : oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081  LineID : oec_cm5 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ