Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

สอบ IELTS วัดจากการ สอบภาษาอังกฤษ เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ

ข้อสอบ IELTS

(International English Language Testing System)

ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก

สอบ IELTS เชียงใหม่ และ กรุงเทพ  จัดโดย British Council 


สอบ IELTS 

ผลคะแนนสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากหลายองค์กรทั่วโลก ทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำต่างๆ นอกยังนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศ  

 

IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องใช้ใน การศึกษา หรือ การฝึกงาน การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด โดยที่ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทดสอบ การฟัง และ การพูด เหมือนกัน แต่จะสามารถเลือกหมวดการสอบ ในส่วนของการอ่านและ การเขียน เป็นแบบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป หรือ แบบเชิงวิชาการได้


ข้อสอบ IELTS มี 2 ประเภท คือ

1. Academic Module สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่า ในทุกๆ สาขา หมวดการสอบเชิงวิชาการ จะประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครู้สอบในใช้การภาษาเชิงวิชาการ เพื่อการศึกษา เช่น การเจรจาโต้ตอบที่ซับซ้อน การอภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดนามธรรม และ การจัดการข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2.General Training Module สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หมวดการสอบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป จะประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัครสอบอย่างกว้างๆ โดยการสอบในหมวดนี้จะเหมาะกับ ผู้สมัครที่จะนำผลสอบไปใช้เพื่อการฝึกงาน เพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือเพื่อการประกอบอาชีพในประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS

 

หากน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ น้องๆ จำเป็นจะต้องสอบ IELTS กับศูนย์สอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) ซึ่งเรียนว่า IELTS for UKVI ลักษณะข้อสอบจะเหมือน IELTS (Academic) ทุกประการประกอบด้วยการทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และพูด เพียงแต่จำกัดในเรื่องสถานที่สอบและค่าสอบที่มีความแตกต่างกัน สามารถดูวันสอบและข้อมูลเพิ่มเติมของการสมัครสอบได้ที่ British Council (คลิกดูวันที่สอบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่พี่ๆ OEC ทุกสาขาค่ะ

 

วิธีการสมัครสอบ IELTS และค่าใช้จ่าย

สมัครสอบออนไลน์ ที่ https://www.britishcouncil.or.th เท่านั้น!!
 

ค่าสมัครสอบ IELTS ชำระค่าสอบโดยการตัดบัตรเครดิต
ค่าสอบอยู่ที่ 6,900 บาท (Academic/General Traning)
 
ค่าสมัครสอบ IELTS for UKVI  ชำระค่าสอบโดยการตัดบัตรเครดิต
ค่าสอบอยู่ที่ 7,020 บาท (Academic/General Traning)


เอกสารที่ใช้สมัครสอบ IELTS

- บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (เตรียมเป็นไฟล์ สำหรับอัพโหลดในระบบออนไลน์)

 

*ควร สมัครสอบ IELTS ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนวันสอบจริง

*ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบ หรือ เมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม

 

ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้ง ถัดไปหรือ ขอรับค่าธรรมเนียมสอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ซึ่งออก โดยโรงพยาบาล รัฐบาล และ ต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

 

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม >> 
 

OEC Global Education บริการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ:

บริการแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ คือ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และยุโรปอีกหลายประเทศ ในทุกระดับ ทุกหลักสูตร

>  บริการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาทุกหลักสูตรในสถาบันชั้นนำ
>  บริการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา
>  มีทุนการศึกษาบางส่วนหลากหลายสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
>  บริการจัดหาที่พัก รถรับ – ส่งสนามบิน
>  บริการจัดเตรียมเอกสารวีซ่าและทำเรื่องสมัครขอวีซ่า
>  บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
>  ให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
>  บริการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่นักเรียนนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157