Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Fairleigh Dickinson University อเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนต่อที่ Fairleigh Dickinson University 
ประเทศอเมริกา

 

เรียนต่ออเมริกากับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Fairleigh Dickinson University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทีมีวิทยาเขตอยู่ทาทงตอนเหนือของรัฐ New Jersey ประเทศอเมริกา เมือง Teanecj แห่งนี้้ห่างจากเมือง New York City ไปทางทิศตะวันตกเพียง 10 กิโลเมตร และยังมีวิทยาเขตนอกประเทศอเมริกาอย่างในเมือง vancouver ประเทศแคนาดาและเมือง Wrontox ประเทศอังกฤษ


Fairleigh Dickinson University 

Fairleigh Dickinson University แห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่นักศึกษาจากกว่า 90 ประเทศ หลักสูตรที่เปิดสอนรวมถึงเมเจอร์ต่างๆกว่า 60 สาขาวิชา สำหรับนักศึกษาเกือบ 13,000 คน


มหาวิทยาลัย Fairleigh Dickinson University เปิดสอนตั้งแต่หลักสุตรทั่วไปท ี่ได้รับการยอมรับ ในระดับนานาประเทศ ไปจนถึงหลักสูตรที่ได้รับการคิดค้นมาเป็นอย่างดีในสาขาวิชาต่างๆ อีกมากมาย ที่มหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องของหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่สร้างสรรค์ และจัดหลักสูตรทางด้าน business, Professional, Science, Engineering และ Health care ที่เน้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการทำงาน 


Fairleigh Dickinson University เป็นผู้นำด้านการศึกษาในระดับโลก โดยมีทุนการศึกษาและ โครงการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรีและ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี "open doors" จัด Fairleigh Dickinson University ให้อยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมสูงสุด สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท


เรียนที่ นิวเจอร์ซี่ ปริญญาตรี ที่ได้รับความนิยม

Business Management 
Computer Science 
Communication 
Electrical or Mechanical Engineering 
Hotel & restuarant Management 


เรียนที่ นิวเจอร์ซี่ ปริญญาตรี ที่ได้รับความนิยม

Business Management 
Computer Science 
Communication 
Electrical or Mechanical Engineering 
Hotel & restuarant Management 


การรับรองวิทยฐานะ

AACSB; MSACS; CCNE; ASHA; CSWE; NCATE

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาการตอบรับแบบมีเงื่อนไข

1. ใบสมัครมหาวิทยาลัย
2. ค่าสมัคร
3. เอกสารผลการเรียนต้นฉบับ 
4. Statement of Propose เป้าหมายด้านการศึกษา
5. Financial Statement เอกสารรับรองทางด้านการเงิน
6. สำเนาหนังสือเดินทาง
7. จดหมายแนะนำ
8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ GMAT/GRE 
ไม่ต้องยื่นคะแนน GMAT ณ.เวลาที่ยื่นใบสมัครหลักสูตร MBA แต่ต้องยื่นคะแนน GRE สำหรับการสมัครในหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีบางหลักสูตร


สนใจเรียนต่ออเมริกา โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลค่ะ สอบถามข้อมูล 
ELS Fairleigh Dickinson
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ : 02 720 6844 เชียงใหม่ : 053 285157 


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ