Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ข้อมูลเยอรมนี เรียนต่อ ป.ตรี -โท เยอรมัน

อยากไปเรียน ปริญญา ตรี บริหาร วิศวกรรม ที่ มหาวิทยาลัย ชั้นนำแห่งเยอรมัน
เรียนต่อต่างประเทศ สอบถามเพิ่มเติม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ประเทศเยอรมนี 
 ปริญญา ตรี-โท ที่เยอรมัน

 เรียนต่อประเทศเยอรมนี |   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ที่ FH Aachen University |  ปริญญา ตรี-โท ที่ IUBH :  International University of Applied Sciences  

 

เยอรมัน

 เยอรมัน ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน ถึง 9 ประเทศ คือ ออสเตรีย - เบลเยี่ยม- สาธารณรัฐเช็ก- เดนมารก- ฝรั่งเศส- ลักเซมเบอร์ก- เนเธอร์แลนด์- โปแลนด์- สวิตเซอร์แลนด์ ภูมิประเทศของประเทศ เยอรมันมีทิวทัศน์งดงาม แตกต่างกันไปหลายรูปแบบ ทั้งเทือกเขาส ที่ราบสูง เนินเขา ทะเลสาบ ท้องทุ่งที ปากแม่น้ำที่สวยงาม เต็มไปด้วยเนินเขาและทะเลสาปขนาดใหญ่ มีบริเวณครอบคลุมถึงเทือกเขาแอลป์ ในส่วนของเยอรมัน

 


ลักษณะภูมิศาสตร์ของ เยอรมัน


อยากไป เรียนต่อเยอรมัน ต้องรู้ว่าเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ เยอรมัน  คือ เบอร์ลิน (Berlin) รองลงไป คือ , ฮัมบวร์ก (Hamburg), มิวนิค (Munich), โคโลญจน์ (Cologne) และแฟรงค์เฟริตต์ (Frankfurt)

 

ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาลของ เยอรมัน


ภูมิอากาศ ของ เยอรมัน จะแตกต่างกันในแต่ละเมือง โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวที่ราบ 1 องศาเซลเซียส และ เทือกเขาจะอยู่ที่ - 5 องศาเซลเซียส ส่วนค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่ 15-20 องศา เซลเซียส    เมืองหลวงของ เยอรมัน  คือ กรุงเบอร์ลิน


อากาศของเยอรมัน

 ถ้าจะไป เยอรมัน ต้องรู้ว่า  เยอรมันมี 4 ฤดู คือ

- ฤดูร้อน ( มิถุนายน – สิงหาคม ) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-20 องศาเซลเซียส

- ฤดูใบไม้ร่วง( กันยายน – พฤศจิกายน ) อากาศจะเย็นลง ใบไม้จะเปลี่ยนสีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง

- ฤดูหนาว ( ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง +5 องศาถึง - 5 องศา เซลเซียส

- ฤดูใบไม้ผลิ ( มีนาคม- พฤษภาคม ) อากาศจะอุ่นขึ้น


เวลาของ เยอรมัน

ถ้าจะไป เยอรมัน  ต้องรู้ว่า เวลาของเยอรมัน จะช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง (ช่วง พฤศจิกายน - มีนาคม) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ( ช่วง เดือนเมษายน - ตุุลาคม )

 


ประชากร ศาสนา ภาษาหลัก สกุลเงิน ของ เยอรมัน

 

อยากไป เรียนต่อเยอรมัน ต้องรู้ว่า เยอรมันมีประชากรประมาณ 80 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับสองรองจากรัสเซีย

ศาสนา ของ คนเยอรมัน  : ชาวเยอรมันนับถือศาสนาคริสต์  เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนายิว ตามลำดับ

ภาษาหลักของ เยอรมัน: ภาษาเยอรมัน   วัยรุ่นส่วนใหญ่ พูดและฟังภาษาอังกฤษในระดับใช้ได้

สกุลเงินของ เยอรมัน ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 40 บาท )

 


ระบบการเมืองของ เยอรมัน

 

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ ซึ่งปกครองด้วยรัฐสภาและรัฐบาลของตนเอง

 


ระบบการศึกษาของ เยอรมัน

 เมื่อ อยากเรียนต่อเยอรมัน ก็ควรทราบ ระบบ การศึกษาของ เยอรมันในปัจจุบัน ปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยในเยอรมัน มีดังนี้

1. ปริญญาตรี เยอรมัน Bachelor Degree

2. ปริญญาโท เยอรมัน Master Degree

3. ปริญญาเอก เยอรมัน Doctorate Degree


คุณสมบัติของผู้สมัครและกระบวนการในการรับสมัครเรียนเยอรมัน

1.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย (ม.6 หรือ ปวช.) ยังไม่เทียบเท่ากับของเยอรมัน


ดังนั้นผู้ที่จบ ม. 6 หรือ ปวช จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย จึงต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ ซึ่งสอบเป็นภาษาเยอรมันก่อน ผู้เข้าสอบต้องสมัครเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประเมินความรู้ ในสถาบันเตรียม มหาวิทยาลัย โดยต้องมีพื้นความรู้ภาษาเยอรมันก่อนสมัครเข้าเรียนด้วย ส่วนผู้สมัคร ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบอื่น ๆ จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลและ ขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่สมัคร

 

2. ผู้ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยของไทย ไม่จำเป็นต้องสอบประเมินความรู้ทางมหาวิทยาลัยหรือ คณะที่จะเข้าศึกษา คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยจะเทียบวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมากับวิชาที่สอนอย ู่ในมหาวิทยาเยอรมัน วิชาที่เทียบกันได้ก็จะได้รับการเทียบหน่วยกิต บางแห่งจะเทียบปริญญาตรีของไทย เท่ากับ 2 ปี ของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของเยอรมัน

 

สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทได้เลย   นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเยอรมัน จะสมัครที่สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัย

 

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัคร และการพิจารณารับรองความรู้ สามารถสอบถาม ข้อมูลได้โดยตรงที่สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ อนึ่ง ในบางสาขาวิชา ที่มีผู้สมัครมากเกินกว่า ที่มหาวิทยาลัย จะรับได้ทั้งหมด จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก เช่น แพทยศาสตร์ การสมัครต้องผ่านศูนย์รับสมัครส่วนกลางของประเทศ

 


คุณสมบัติทางภาษาเมื่อต้องการเข้าเรียนต่อเยอรมัน

 

หลักสูตรของ เยอรมัน

ด้วยภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาเยอรมัน ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ภาษาเยอรมัน ซึ่งเรียกว่า DSH ซึ่งทาง มหาวิทยาลัย ในเยอรมันเป็นผู้จัดสอบ ส่วนการสอบ TestDaF (เทียบเท่ากับ TOEFL ของภาษาอังกฤษ) สามารถสอบในประเทศไทยได้ 

หลักสูตรนานาชาติ (International Degree )

ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 4.5 หรือ TOEFL iBT ระดับ  53  
ผลสอบภาษาเยอรมัน ระดับ  B1 + or B1 with the mark of 1 (ใช้ตอนขอวีซ่า)

 


ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเยอรมัน

1.ค่าเล่าเรียน เยอรมัน 

เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจึงไม่เก็บค่าเล่า เรียน แต่อาจมีบางสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียกเก็บค่าเรียน

2.ค่าครองชีพ เยอรมัน 

ค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติในเยอรมัน ประมาณ 900 ยูโรต่อเดือน
(รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าประกัน สุขภาพ ค่าหนังสือ)
 


การประกันสุขภาพเมื่ออยู่เยอรมัน

 

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่เยอรมัน  นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพ

 


ทุนการศึกษาของ เยอรมัน

 

นักศึกษาทุกคนที่เรียนในสถาบันของรัฐ เยอรมัน  เสมือนว่าได้รับ  ทุนการศึกษาส่วนหนึ่ง นักศึกษาอาจจะจัดสรรเวลาทำงานได้ แต่  ต้องพึงระวังที่จะไม่ ให้เสียการเรียน สำหรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศนอกสหภาพยุโรป  รวมทั้งนักศึกษาไทย จะได้รับอนุญาตให้ทำงานเพียงปีละ 3 เดือนระหว่างปิดภาคเรียนที่เยอรมัน 


 


"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "
หากน้องๆสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนต่อเยอรมัน 

กรุงเทพฯ
หัวหมาก 02-720-6844  ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่ : 053 285157  

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ