Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ระบบการศึกษาของแคนาดา เรียนปรับพื้นฐานต่างประเทศ

ระบบการศึกษาของแคนาดา

ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน มีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยโดย มหาวิทยาลัยทุกแห่งของแคนาดานั้นได้รับการรับรองจาก ก.พ. ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาของตนเอง ระบบการศึกษา ในแต่ละมณฑลจึงแตกต่างกัน แต่มาตรฐานโดยรวมจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของแคนาดา แคนาดา แบ่งระดับการศึกษาดังนี้ 

 1. ระดับอนุบาล  Pre Elementary
 2. ระดับประถมศึกษา  Elementary
 3. ระดับมัธยมศึกษา  Secondary
 4. ระดับอุดมศึกษา  Tertiary Education

ตัวอย่างเช่นระบบการศึกษาของ บริติช โคลอมเบีย ซึ่งแต่ละเมืองจะแตกต่างกันเล็กน้อย

 1. มหาวิทยาลัย (University)
 2. วิทยาลัย (University College)
 3. วิทยาลัยอาชีวะ (Community College)
 4. วิทยาลัยฝึกอาชีพ ( Career College) 
 5. การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co - op Education)
 6. หลักสูตร MBA *
 7. สถาบันสอนภาษา (English Language Institutions) 


ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับอนุบาล

เด็กทุกคน เริ่มเข้าเรียนในระดับอนุบาลเมื่อมีอายุ 4 หรือ 5 ขวบ โดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1-2 ปี


ระดับประถมศึกษา 

เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่อมีอายุประมาณ 6 ขวบ ซึ่งจะจบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาที่เกรด 6 ,7 หรือ 8 ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรของแต่ละมณฑล


ระดับมัธยมศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษานั้นจะมีถึงเกรด 12 ยกเว้นในมณฑลควิเบค และมณฑลออนตาริโอ ซึ่งอาจจะมีถึงเกรด 13 แต่สำหรับนักเรียน ซึ่งเรียนจบในระดับชั้นเกรด 13 เมื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีก็จะใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปีเท่านั้น สำหรับหลักสูตรของมณฑลอื่นๆ จะใช้เวลาในการเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี

นอกจากนี้ในมณฑลควิเบค ยังมีระบบการศึกษาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ซีเจ็ป (Cegep) ซึ่งเป็นชื่อย่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพ เป็นรูปแบบการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้จะรับผู้เรียนจบม. 5 (เกรด 12) เพื่อเข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี โดยใช้ผลสอบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย


การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) การศึกษาในระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา ประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษา  นี้เป็นตัวอย่างของสถาบันที่ได้รับการยอมรับดังต่อไปนี้ คือ 

University in Canada City State
Brock University  St Catherines Ontario
Thompson River University  Kamloops British Columbia
University of Fairleigh Dickinson vancouver British Columbia
University of Victoria  Victoria British Columbia
Vancouver Island University  Nanaimo British Columbia
York University  Toronto Ontario
University of Canada West  Victoria British Columbia
Simon Frasor University Vancouver British Columbia

 


มหาวิทยาลัย (University) 

ในประเทศแคนาดานั้นมี จำนวนมหาวิทยาลัยของรัฐมาก กว่า 200 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตร  ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั่วแคนาดา ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยนั้น โดยทั่วไปจะไม่มีการสอบเข้า แต่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะกำหนดกฏเกณฑ์และมาตรฐานในการรับนักศึกษาเป็นของตัวเอง   นักเรียนต่างชาติอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาต่างประเทศ


หลักสูตรปริญญาตรี ของแคนาดา

หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 - 5 ปี และบางมหาวิทยาลัยจะมีปริญญาตรี 2 ประเภท คือ

 1. ปริญญาตรีแบบทั่วไป (Ordinary Degree) ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี 
 2. ปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honours Degree) ซึ่งจะมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าแบบ Ordinary Degree และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรปริญญาโท ของแคนาดา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง - 2 ปี ขึ้นอยู่กับสถาบันและวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร ที่จะต้องเรียนหรือต้องสอบ

 

หลักสูตร MBA ในแคนาดา

โดยปกติแล้วหลักสูตร MBA ในประเทศแคนาดาจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (สำหรับการเรียนตามปกติ) และยังมีหลักสูตร MBA สำหรับนักศึกษา part-time ด้วย

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.00 
 2. ได้คะแนน GMAT 500-600 
 3. ได้คะแนนสอบ TOEFL ระหว่าง 550-600 
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 

หลักสูตรปริญญาเอก ของแคนาดา

ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปีหลังปริญญาโท หรือ 3 ปีหลังปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honour Degree) แต่โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท โดยเป็น Coursework ประมาณ 2 ปี ที่เหลือเป็นการค้นคว้างานวิจัย การเสนอรายงานเชิงวิชาการ และการเขียนวิทยานิพนธ์


วิทยาลัย (University College)

หลักสูตรการเรียนการสอนจะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย แต่จะเน้นด้านภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 - 3 ปี โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โอนเข้าศึกษาต่อยังระดับมหาวิทยาลัยได้


วิทยาลัยอาชีวะ (Community College)

เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพและทางด้านเทคนิค โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2- 3 ปี ครอบคลุมทักษะวิชาชีพที่สำคัญๆ เช่น ก่อสร้าง, การพาณิชย์, อุตสาหกรรมและการบริการ เป็นต้น


วิทยาลัยฝึกอาชีพ (Career College) 

เป็นวิทยาลัยเอกชนซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น เลขานุการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 


การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co - op Education)

การศึกษาภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยทางสถาบันการศึกษาดำเนินการร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 2 ภาคการศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา


สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (English Language Institutions)

เนื่องจากแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส จึงมีโรงเรียนซึ่งสอนทั้ง 2 ภาษา สำหรับนักศึกษา ต่างชาติอยู่มากมายเรียกว่า English as a Second Language (ESL) ซึ่งสอนภาษาอังกฤษ และ French as a Second Language (FSL) ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วแคนาดา ซึ่งจะมีสอนทั้งหลักสูตรธรรมดา และหลักสูตรเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Purpose) เป็นต้น

 

นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วไปๆก็เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) และ ภาษาฝรั่งเศส (FSL) เช่นเดียวกัน สำหรับนัก ศึกษาต่างชาตินั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งสองภาษาก็ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน


เอกสารในการสมัครเรียน

 1. Resume 
 2. Personal essays 
 3. Letters of reference 
 4. Interviews
 5. คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาในหลักสูตร MBA ใน ประเทศแคนาดา แต่มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากคุณสมบัติข้างต้น เช่น บางแห่งอาจยอมรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ในการทำงานเพียง 1 ปี เป็นต้น

การเรียนภาษาอังกฤษในแคนาดา

นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ของประเทศแคนาดาควรจะลงเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเสียก่อน โดยทั่วไปหลัก สูตรภาษาอังกฤษจะมีระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในหลักสูตร ที่มีระยะเวลา 3 เดือนสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวได้หลักเกณฑ์ทั่วไป

มีจดหมายตอบรับการเข้าเรียนในหลักสูตรนั้นๆจากทางโรงเรียน (Letter of Acceptance) สำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไปนักศึกษาจะต้องทำการตรวจสุขภาพด้วย ในกรณีที่นักศึกษาลงเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลามากกว่า 3 เดือน นักศึกษาจะต้องขอวีซ่า นักเรียน การสมัครเข้าศึกษาต่อประเทศแคนาดา 

รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ