ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์ เรียนมัธยมสิงคโปร์ ต่อมหาวิทยาลัยที่ิสิงคโปร

 
Bangkok Office Chiangmai Branch Ho Chi Minh City

   เรียนเยอรมัน | เรียนอิตาลี | เรียนสิงคโปร์ | เรียนสวิสเซอรแลนด์ | เรียนเนเธอร์แลนด์
 
           
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนมัธยมสิงคโปร์ ต่อมหาวิทยาลัยที่ิสิงคโปร์ ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์


ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ |ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์ | ค่าเรียนที่สิงคโปร์

สิงคโปร์ - ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาใช้ระยะเวลา 6 ปี และ มัธยมศึกษาใช้ระยะเวลา 4 ปี จากนั้น ต่อด้วยการ เรียนในระดับสูงขึ้น เช่น โพลีเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย และ การที่จะได้คัดเลือกเข้าเรียนที่ โรงเรียน สิงคโปร์นั้น

 

PROMOTION ! เรียนภาษา ระยะสั้นสิงคโปร์ สอบถาม 02 720 6845


 

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ

 

นักเรียนจำเป็นจะต้องทำการสอบเพื่อประเมินผลโดยการสอบเข้าโรงเรียนนั้น นักเรียนจำเป็นต้องสอบภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลัก และอาจมีการทดสอบภาษาจีน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนต้องการสอบเข้า และ สำหรับนักเรียน ต่างชาติที่มี ความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร ์จำเป็นต้องเสียค่าบำรุง การศึกษา (Donations) ให้กับกระทรงศึกษาธิการ ของสิงคโปร์ ทุก ๆ 2 ปี สำหรับเงินบริจาคนี้ ไม่สามารถขอคืนได้


เรียนระดับประถมศึกษา (Primary Schools) ที่สิงคโปร์

ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่สิงคโปร์นั้นจะแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้า และบ่าย การรับสมัคร นักเรียนใหม่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (four year foundation stage) จะเน้นการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แมนดาริน) หรือภาษาทมิฬ, คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา ในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (Two-year orientation stage)

นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3ระดับ จากผลการสอบของ ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ EM1 EM2 EM3 โดยลักษณะการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาแม่นั้นจะต่างกันนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับเมื่อจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียกกันว่า Primary School Leaving Examination (PSLE).เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนในชั้นมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปี

เรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) ที่สิงคโปร์


โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบและจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปทั้งนี้ นักเรียนจะถูกเลือก ให้อยู่ระบบใดระบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผลการสอบ PSLE ของนักเรียนแต่ละคน ระบบที่ใช้ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ่งการเรียนการสอนนั้น จะเน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’)

O Level Mean


เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ (Junior College หรือ Pre University)

สำหรับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE ‘O’ Level เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) ใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อการเตรียมพร้อมสอบ GCE ‘A’ Level เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น มหาวิทยาลัย หรือ สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE ‘A’ Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโพลีเทคนิค


หลักสูตรวิชาชีพ หรือ โพลีเทคนิค ที่สิงคโปร์ (Polytechnics)


โพลีเทคนิค เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยมีสาขาให้เลือกมากมายอาทิเช่น วิศวกรรม ธุรกิจ สื่อสารมวลชน สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถจบออกมาทำงานได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี การศึกษาสำหรับสาขาวิชาช่าง Institutes of Technical Education (ITE)
เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติและวิชาการ และสำหรับนักเรียนที่มีเกณฑ์คะแนนดี เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนโปลีเทคนิค หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่ ต้องการ


ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

ระบบของโรงเรียนรัฐบาล

เกณฑ์การเข้ารับการศึกษาของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกได้ดังนี้ โดยการเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นภาษาแม่ คือ จีน มาเลย์ และ ภาษาทมิฬ

อายุ 4 ปี ระดับชั้นอนุบาล
อายุ 7 ปี ระดับชั้นประถมศึกษา
อายุ 13 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
อายุ 17 ปี ระดับจูเนียร์คอลเลจ โพลิเทคนิค หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
และอีก 2-3 ปีต่อมาก็สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศได้

 

ระบบของโรงเรียนรัฐบาล >> รายละเอียด

1.การศึกษาก่อนวัยเรียน
2. โรงเรียนประถมศึกษา :
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา :
4. ระดับเตรียมอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา :
5. หลักสูตรบูรณาการ
6. โรงเรียนเฉพาะทาง
7. ระบบโรงเรียนเอกชน :

 

ปฏิทินการศึกษา เรียนมัธยม ต่อมหาวิทยาลัยที่ิสิงคโปร์

สำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และจูเนียร์ คอลเลจ ปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนมกราคม มี 4 ภาค การศึกษา โดยหยุด 1 สัปดาห์หลังจากภาคการศึกษาที่ 1 และ 3 และวันหยุดที่ยาวนานกว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 4 ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม


สมัครเข้าเรียนที่สิงคโปร์


กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล ในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ให้มีการสอบข้อสอบกลางสำหรับนักเรียนต่างชาติในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี
ข้อสอบกลาง Admissions Exercise for International Students (AEIS) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งการสอบประเภทนี้ เป็นการสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยโรงเรียนจะไม่รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากเป็นปีที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบจบระดับ

หากนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์ต้องการเข้าศึกษา แต่ไม่สามารถสอบข้อสอบกลางได้ หรือต้องการ เข้าเรียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือจูเนียร์คอลเลจ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางโรงเรียนโดยตรงได้

 

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ


กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สิงคโปร์ (Co-Curricalar Activities)

เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาร่างกาย บุคลิกภาพและการเข้าสังคมโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนจะ ได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร ขณะเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นไป ตามความสมัครใจ และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้า กิจกรรมนี้ เมื่อเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัด ให้นั้น จะจัดให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ เช่น กีฬา เกมส์ สภากาชาด ดนตรี เต้นรำ การละเล่นตามวัฒนธรรม ชมรมการแสดง ชมรมถ่ายภาพ หรือชมรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในสถาบันที่สิงคโปร์

ไม่ผิดหวังแน่นอนกับความเพียบพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ห้องกีฬา เป็นต้น


singaporeเรียนภาษาใจกลางสิงคโปร์ สะดวก ปลอดภัย กับ Kaplan สิงคโปร์
singaporeเรียนป.ตรี 2 ปีจบ หรือ ป.โท ปีเดียวจบ James Cook University สิงคโปร์
singaporeเรียนปริญญา เรียนภาษา กับ TMC สิงคโปร์ สมัครวันนี้คอร์สภาษาสำหรับ เด็กมัธยม
singaporeเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท กับ MDIS สิงคโปร์ สมัครเรียนปริญญาโท 1 ปีจบ
singaporeเรียน กับ มหาวิทยาลัยของอังกฤษ ออสเตรเลีย ที่ PSB Academy สิงคโปร์ สมัครเรียนปริญญาโท 1 ปีจบ
singaporeเรียนปริญญาตรี เรียนภาษาที่ Dimension Singapore สมัครวันนี้คอร์สภาษาสำหรับ เด็กมัธยม
singaporeเรียนออกแบบอัญมณีสิงคโปร์ Jewellery Design and Management International School
singaporeเรียนแฟชั่นดีไซน์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ Raffles Education สิงคโปร์
.

 

 

 

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ


singapore เรียน ประกาศนียบัตร อนุปริญญา เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ที่สิงคโปร
singapore เรียน หลักสูตรเตรียมสอบ A Level ที่สิงคโปร
singaporeหลักสูตร ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ที่สิงคโปร
singapore เรียนที่สิงคโปร์ กับ มหาวิทยาลัยจากอังกฤษ

 

 
     
 
 
OEC Facebook 

  
Our Student
Our Student
Our Student
 

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่
ตึกขาว หนึ่งช่วงตึกถัดจาก ม.เอแบค หัวหมาก
ถ.รามคำแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพ
Tel 02- 720 6844-6 , 086-6003996
085-8093322 , 089-1113917

สาขาเชียงใหม่
อาคาร UNISERV (IC เดิม) ซอยข้างหอประชุม ม.ช.
ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel 053-289107-8 , 084-0433100
089-5524747 ,081-8839093


Copyright 1985-2015 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net