Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 | เชียงใหม่ : 053-289107

ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมสิงคโปร์ จนถึง มหาวิทยาลัยที่สิงคโปร

อยากไปเรียน คอร์สระยะสั้นสิงคโปร์ ปริญญา ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศสิงคโปร์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 เชียงใหม่ โทร 053 289107
เรียนต่อต่างประเทศโปรโมชั่น เรียนภาษาที่ James Cook University ราคาไม่แพง อ่านต่อคลิก
เรียนต่อต่างประเทศ ฉลอง ปีที่ 31 OEC สมัครเรียนคอร์สระยะยาว ชอปปิ้ง ฟรี มูลค่า 1,000 บาท คลิกอ่านต่อ

ระบบการศึกษาของ สิงคโปร์

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาใช้ระยะเวลา 6 ปี และ มัธยมศึกษาใช้ระยะเวลา 4 ปี จากนั้น ต่อด้วยการ เรียนในระดับสูงขึ้น เช่น โพลีเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย และ การที่จะได้คัดเลือกเข้าเรียนที่ โรงเรียน สิงคโปร์นั้น 


นักเรียนจำเป็นจะต้องทำการสอบเพื่อประเมินผลโดยการสอบเข้าโรงเรียนนั้น นักเรียนจำเป็นต้องสอบภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลัก และอาจมีการทดสอบภาษาจีน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนต้องการสอบเข้า และ สำหรับนักเรียน ต่างชาติที่มี ความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร ์จำเป็นต้องเสียค่าบำรุง การศึกษา (Donations) ให้กับกระทรงศึกษาธิการ ของสิงคโปร์ ทุก ๆ 2 ปี สำหรับเงินบริจาคนี้ ไม่สามารถขอคืนได้   สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ 


เรียนระดับประถมศึกษา (Primary Schools) 

ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่สิงคโปร์นั้นจะแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้า และบ่าย การรับสมัคร นักเรียนใหม่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (four year foundation stage) จะเน้นการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แมนดาริน) หรือภาษาทมิฬ, คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา ในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (Two-year orientation stage) 


นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3ระดับ จากผลการสอบของ ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ EM1 EM2 EM3 โดยลักษณะการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาแม่นั้นจะต่างกันนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับเมื่อจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียกกันว่า Primary School Leaving Examination (PSLE).เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนในชั้นมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปีเรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบและจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปทั้งนี้ นักเรียนจะถูกเลือก ให้อยู่ระบบใดระบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผลการสอบ PSLE ของนักเรียนแต่ละคน ระบบที่ใช้ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ่งการเรียนการสอนนั้น จะเน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’)เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ (Junior College หรือ Pre University)

สำหรับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE  O Level   เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) ใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อการเตรียมพร้อมสอบ GCE ‘A’ Level เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น มหาวิทยาลัย หรือ สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE ‘A’ Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโพลีเทคนิค


หลักสูตรวิชาชีพ หรือ โพลีเทคนิค ที่สิงคโปร์ (Polytechnics)

โพลีเทคนิค เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยมีสาขาให้เลือกมากมายอาทิเช่น วิศวกรรม ธุรกิจ สื่อสารมวลชน สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถจบออกมาทำงานได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี การศึกษาสำหรับสาขาวิชาช่าง Institutes of Technical Education (ITE)
เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติและวิชาการ และสำหรับนักเรียนที่มีเกณฑ์คะแนนดี เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนโปลีเทคนิค หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่ ต้องการ 
ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

ระบบของโรงเรียนรัฐบาล

เกณฑ์การเข้ารับการศึกษาของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกได้ดังนี้ โดยการเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นภาษาแม่ คือ จีน มาเลย์ และ ภาษาทมิฬ

  1. อายุ 4 ปี ระดับชั้นอนุบาล 
  2. อายุ 7 ปี ระดับชั้นประถมศึกษา 
  3. อายุ 13 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  4. อายุ 17 ปี ระดับจูเนียร์คอลเลจ โพลิเทคนิค หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ 
  5. และอีก 2-3 ปีต่อมาก็สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศได้ 

ปฏิทินการศึกษา เรียนมัธยม ต่อมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ 

สำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และจูเนียร์ คอลเลจ ปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนมกราคม มี 4 ภาค การศึกษา โดยหยุด 1 สัปดาห์หลังจากภาคการศึกษาที่ 1 และ 3 และวันหยุดที่ยาวนานกว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 4 ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม


สมัครเข้าเรียนที่สิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล ในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ให้มีการสอบข้อสอบกลางสำหรับนักเรียนต่างชาติในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี ข้อสอบกลาง Admissions Exercise for International Students (AEIS) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งการสอบประเภทนี้ เป็นการสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยโรงเรียนจะไม่รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากเป็นปีที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบจบระดับ


หากนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์ต้องการเข้าศึกษา แต่ไม่สามารถสอบข้อสอบกลางได้ หรือต้องการ เข้าเรียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือจูเนียร์คอลเลจ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางโรงเรียนโดยตรงได้


กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สิงคโปร์ (Co-Curricalar Activities) 

เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาร่างกาย บุคลิกภาพและการเข้าสังคมโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนจะ ได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร ขณะเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นไป ตามความสมัครใจ และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้า กิจกรรมนี้ เมื่อเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัด ให้นั้น จะจัดให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ เช่น กีฬา เกมส์ สภากาชาด ดนตรี เต้นรำ การละเล่นตามวัฒนธรรม ชมรมการแสดง ชมรมถ่ายภาพ หรือชมรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น


สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในสถาบันที่สิงคโปร์   ไม่ผิดหวังแน่นอนกับความเพียบพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ห้องกีฬา เป็นต้น 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ