Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนปริญญาโท มอลต้า The London School of Commerce Malta หลักสูตร 1 ปีจบ

เรียน ป.โท ที่ The London School of Commerce Malta ประเทศมอลตา

หลักสูตร 1 ปีจบ สามารถทำงาน Part time และท่องเที่ยวทั่วยุโรป

ไม่มีผล IELTS เรียนปรับภาษาก่อนได้

สถาบัน The London School of Commerce Malta (LSC Malta)

London School of Commerce Malta ก่อตั้งขึ้นเดือนมิถุนายน 2014 และได้รับใบอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการศึกษาต่อด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และการรับสมัครตลอดทั้งปีนั้นช่วยให้นักเรียนสามารถสมัครและเริ่มเรียนได้ตามความต้องการรวมไปถึงคณาจารย์พิเศษจากแวดวงธุรกิจที่เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอย่างยาวนาน ทำให้หลักสูตรที่สอนนั้นได้มีการผสมผสานระหว่างพื้นฐานหลักสูตรกับเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนก้าวทันโลกและสามารถนับไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 

             วิทยาเขตมอลตา ตั้งอยู่โซนยุโรป อยู่ในทำเลที่สวยงามบนเกาะมอลตา ใกล้เคียงกับเมืองประวัติศาสตร์ของวัลเลตตา ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางการขนส่งหลักของเกาะรวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์   สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ทันสมัย อินเทอร์เน็ต(Wi-Fi) ห้องสมุด โดยได้รวบรวมเนื้อกาทักษะการเรียนการวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ยังประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการศึกษาและการประกอบอาชีพในธุรกิจ ซึ่งมีผู้สอนเป็นคณะอาจารย์ที่มีชื่อเสียง, นักวิจัยและนักวิชาการมืออาชีพ

 

             ข้อมูลหลักสูตร หลักสูตร MBA นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาเกี่ยวกับธุรกิจที่หลากหลาย เช่น บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ยังมีรายวิชาเลือกให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ก่อนทำ Project ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา MBA Global จาก University of Bedfordshire (UK)  ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมคลิก

 

มหาวิทยาลัย Bedfordshire

มหาวิทยาลัย Bedfordshire มีรากฐานทางวิชาการมาอย่าง ยาวนาน ตัง แต่ปี 1882 Bedfordshire เปิดสอนในระดับฝึกหัดครู ต่อมาได้มีการเลือนระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย Bedfordshire มากกว่านั้น มหาวิทยาลัย Bedfordshire ยังได้รับ การยกย่องให้เป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมากแห่งหนึ่ง

 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Suffolk

นับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกเอาไว้ได้อย่างดี ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรและ ชุมชนให้ดี้ขึ้น เพือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้ มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เอื้อกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนั่นคือกุญแจในการพัฒนาบุคคลากร ดังนั้น นักเรียนที่จบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยนี้สามารถมั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนั้น หลักสูตรที่นักเรียนนได้รับยังเปนหลักสูตรที่ ได้รับรองจาก NCFHE (The National Commission for Further and Higher Education (NCFHE) คณะกรรมการแหง่ ชาติเพอืการศึกษาต่อและอุดมศึกษา)

 

นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับ LSC มอลต้านั้น นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังมีโอกาสพบปะเพื่อนๆนานาชาติหลากภาษาและวัฒนธรรม เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาต่างชาติวัฒนธรรมตะวันตก รวมไปถึงการต่อยอดของธุรกิจ

 

เรียนหลักสูตรปริญญาตรี LSC

เรียนคณะบริหารธุรกิจ

เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ พื้นฐานของทฤษฎีธุรกิจ และการจัดการเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับโลกธุรกิจ แล้ว ยังนำไปใช้ต่อยอดเพื่อศึกษาต่อในแขนงอื่นได้เป็นอย่างดี Modules สอนในระดับ 4 และ 5 จะเป็นพื้นฐานของทฤษฎีธุรกิจ และระดับที่ 6 นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดจาก 1 ใน 2 สองมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาเรียน 3 ปี เดือนที่เปิดรับ กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ พฤศจิกายน

 

Level 4  / ปี 1

• Marketing Management การตลาด

• Managing Information and Technology ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ Quantities Techniques in Business เทคนิคเชิงธุรกิจ

• Business Accounting การบัญชีธุรกิจ

• Managerial Economics เศรษฐศาสตร์ การจัดการ

• Organizational Behavior พฤติกรรมองค์กร

 

Level 5 / ปี 2

• Human Resource Management การจัดการทรัพยากรมนุษย์

• Project Management การบริหารจัดการโครงการ

• Personal Management Effectiveness การศึกษาเฉพาะบุคคล

• Business Research Methodology การวิจัยธุรกิจ

• Financial Management Analysis การวิเคราะห์การจัดการทางการเงิน

 

​Level 6 / ปี 3

Pathway for University of Bedfordshire

• Strategic Management การจัดการเชิงกลยุทธ์

• Entrepreneurship การเปนผู้ประกอบการ

• Innovation and Technology Management การจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

• Integrated Case Study

• Dissertation or Business Project

 

Pathway for University of Suffolk

• Global Strategic Management กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก

• Building a Sustainable Organization การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน

• Contemporary Management Issues ประเด็นปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

• Case study Analysis

• Dissertation or Business Project

 

ค่าเรียน 11,950 Euro (มีทุนการศึกษา กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)

เดือนที่เปิดรับ กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

 

คุณสมบัติการสมัคร

• ม. 6 หรือเทียบเท่า

• อายุ 18 ปีขึ้นไป

• ภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 (ถ้ามี)

 

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

• ใบสมัคร

• หนังสือเดินทาง

• จดหมายแนะนำตัว SOP

• หลักฐานการศึกษาจบชั้นมัธยมปลาย ใบเกรด และใบรับรองจบ

• ผลสอบ IELTS 6.0 (ถ้ามี)

 


เรียนปริญญาโท ที่ Malta สาขา Master in Business Administration Global

• โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเรียนไทย หลักสูตร 1 ปีจบ ค่าเรียนเหลือ 6950 Euro  ถ้าไม่มีผลสอบ IELTS เรียนปรับภาษาแพคเกจ ภาษา 4 เดือน + MBA ค่าเรียน 7,950 Euro *ทำงาน Part time และท่องเที่ยวทั่วยุโรป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดี

• อายุอย่างน้อย 21 ปี

• มีความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่ CEFR B2  หรือ IELTS ขั้นต่ำ 6.0 

 

ทำไมต้อง LSC

• ปริญญาได้รับการยอมรับสากล
• เรียนและใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษภายใต้ประเทศ
• ภายในสหภาพยุโรปสถาบันตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
• นักเรียนสามารถทำงานนอกเวลาได้ สูงสุดถึง 20 ชม.
• ค่าเรียนสมเหตุสมผล

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการศึกษา มอลต้า

Academic English Programme

LSC Malta เสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการและเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน การเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ตลอดหลักสูตร

 

สิ่งที่ได้รับหลังจากเรียนจบ

- ทักษะทางวิชาการ การอ่าน การฟังและการพูด เพื่อประยุกต์ใช้กับงานเขียนเชิงวิชาการ

การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และคำศัพท์ทางวิชาการ

การเขียนงานวิจัยและรายงาน บทความเชิงวิชาการ

การนำเสนอเพิ่มคำศัพท์ทางวิชาการและพัฒนาความแข็งแกร่งทักษะการสำเสนอ

 

รายละเอียดหลักสูตร

คลาสเรียน จำนวน 3 ชั่วโมงต่อวัน ( 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียนต่อสัปดาห์

เปิดเรียนทุกวันจันทร์ของทุกเดือน

 

ค่าเรียนภาษา

- 4 เดือน 2,700 Euro

- 6 เดือน 3,200 Euro

- 8 เดือน 4,100 Euro

10 เดือน 5,050 Euro

- 12 เดือน 5,450 Euro

 

คุณสมบัติ

อายุ 18 ปีขึ้นไป

 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
The London School of Commerce Malta
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 


รีวิวเรียนต่อต่างประเทศ