Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ขั้นตอนการสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส
High School Exchange Program ปีการศึกษา 2567-2568

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน

1. กรอกใบสมัคร และติดรูปถ่าย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง Downlond >>  ดาวน์โหลดใบสมัคร 

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 300 บาท ***ขอรับรายละเอียดการโอนเงินได้จากเจ้าหน้าที่

3. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามวัน/  เวลาที่ทาง OEC กำหนด เช็ควันสอบคลิก

** โดยนักเรียนที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องแบบนักเรียน **


ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคลิก

** โดยนักเรียนที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องแบบนักเรียน **

4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ สามารถรับใบสมัครทั้งชุด ของประเทศที่เลือก พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ (งวดที่ 1) และเซ็นสัญญาโครงการ

 

5. ส่งใบสมัครทั้งชุดที่กรอกครบถ้วน คืนมาที่ OEC พร้อมเอกสารประกอบ (ก่อน 31 ม.ค. 64) โดยทาง OEC จะส่งเอกสารไปให้องค์กรในประเทศปลายทาง

 

6. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด

 

7. OEC จะนัดอบรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 

8. กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศประมาณเดือน สิงหาคน/กันยายน นักเรียนจะเดินทางเดี่ยว ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว โดยทางองค์กรเป็นผู้กำหนดช่วงเวลา การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทาง หรือเข้าปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

 

9. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 400,000 – 700,000 บาท ทั้งนี้นักเรียนจะได้ทราบค่าใช้จ่าย และตารางกำหนดการจ่ายเงิน จากจดหมายตอบรับเมื่อสอบผ่าน


ประเทศปลายทาง และประเภทของโครงการแลกเปลี่ยน

High School Exchange

Academic  Exchange

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

เยอรมัน

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

 

 

รายละเอียดประเทศปลายทางและประเภทของโครงการฯ


 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J1 

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเภทวีซ่า J1 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล และได้อยู่กับครอบครัวอาสาสมัครที่ได้รับการตรวจสอบจากทางองค์กรว่ามีความปลอดภัย และสามารถรับเยาวชนได้ ทั้งนี้เยาวชนไม่สามารถเลือกเขตการศึกษาหรือครอบครัวที่ต้องการได้ (หากต้องการเลือกรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอาสาสมัครที่ตั้งกระจายอยู่ใน 50 รัฐ นักเรียนต้องเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากจบโครงการ

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (Academic Exchange)

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเภทวีซ่า F1 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน และได้อยู่กับครอบครัวอาสาสมัครที่ได้รับการตรวจสอบจากทางองค์กรว่ามีความปลอดภัย และสามารถรับเยาวชนได้ ทั้งนี้เยาวชนไม่สามารถเลือกเขตการศึกษาหรือครอบครัวที่ต้องการได้ องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอาสาสมัครที่ตั้งกระจายอยู่ใน 50 รัฐ ทั้งนี้ทางองค์กรอาจจะเสนอเขตการศึกษาให้เลือก 2-3 เขตการศึกษา (เงื่อนไขแตกต่างกันไปในแต่ละปีการศึกษา) แต่สามารถเลือกตามความสนใจได้ ในโรงเรียนที่เน้น วิชาการ ดนตรี หรือกีฬา นักเรียนที่ถือวีซ่า F1 สามารถอยู่ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในปีต่อไป

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (เลือกโรงเรียน)

การสมัครเรียนแบบเลือกโรงเรียนแบบนี้ ไม่ใช่โครงการแลกเปลี่ยน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนโรงเรียนตามความพอใจ เช่น เน้นวิชาการ มีวิชา Advance Placement ซึ่งเปิดรับสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน ได้ตามรายชื่อโรงเรียนที่ทาง OEC เสนอให้ และได้พักกับครอบครัวที่ได้รับการตรวจสอบจากทางองค์กรว่ามีความปลอดภัย และสามารถรับเยาวชนได้ นักเรียนที่ถือวีซ่า F1 สามารถอยู่ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในปีต่อไป นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาล (จะเรียนได้ปีเดียว) จะต้องย้ายไปเรียนในโรงเรียนเอกชนในปีถัดไป ส่วนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชน สามารถเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมได้เลย


รายชื่อโรงเรียน และเขตการศึกษาสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (Select)

สามารถคลิก! เพื่อตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน

Public High School Districts (โรงเรียนรัฐบาล)

Private Day Schools, by State (โรงเรียนเอกชน)

Boarding School (โรงเรียนประจำ)


* นักเรียนที่เลือกโปรแกรม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (เลือกโรงเรียน)สามารถขอสอบวัดระดับภาษาในวันที่สะดวกได้ โดยนัดหมายวันสอบกับเจ้าหน้าที่แนะแนว **

 

ประเทศเยอรมนี และ ฝรั่งเศส 

เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล และได้อยู่กับครอบครัวอาสาสมัครที่ได้รับการตรวจสอบจากทางองค์กรว่ามีความปลอดภัย และสามารถรับเยาวชนได้ ทั้งนี้เยาวชนไม่สามารถเลือกเขตการศึกษาหรือครอบครัวที่ต้องการได้ องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอาสาสมัครที่ตั้งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ นักเรียนต้องเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากจบโครงการ นักเรียนจะต้องสอบผ่านภาษาน้้นๆระดับ A2 ก่อนเดินทางไปเรียน

 

 สอบถามข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ที่ 

ศูนย์สอบ : กรุงเทพฯ หัวมาก

โทร : 02-7206844-6 , 085-8093322

LINE ID: oechm

 

ศูนย์สอบ : กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า

โทร : 089-111-8964

LINE ID: oecglobalthailand

 

ศูนย์สอบ : เชียงใหม่

โทร : 053-285157 , 091-858-1248

LINE ID: oeccm7 oeccm3