Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Lincoln High School นิวซีแลนด์

 Lincoln High School 

 

- โรงเรียนลินคอล์นไฮสกูล ( Lincoln High School )เป็นโรงเรียนสหศึกษา ของรัฐบาลซึ่ง เปิดสอนในระดับ Year 9-13  ปัจจุบันมีนักเรียน 1,600 คน 

โรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพ ต้องที่นิวซีแลนด์

- ทางโรงเรียน Lincoln High School นิวซีแลนด์ มีห้องเรียนการสอนเฉพาะทางถึง 40 ห้อง รวมถึง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ ครบครัน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีประยุกต์ ห้องปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการดนตรี ห้องพลศึกษา 2 ห้อง และ สนามกีฬากว้างขวาง

 

- ตั้งอยู่ ที่เมือง Lincoln ใช้เวลา 20 นาทีโดยรถยนต์จากสนามบินนานาชาติไครต์เชิร์ส  มีชื่อเสียงด้านไอทีและการสอบคุณวุฒิ ระดับมัธยมปลายแห่งชาติ (NCEA) หลายวิชาในปีที่ผ่านมา 

 


วิชาที่เปิดสอน

 

- เช่น บัญชี เกษตรกรรม ชีววิทยา เคมี จีน ออกแบบและเทคโนโลยี การแสดง เศรษฐศาสตร์ อิเล็คทรอนิคส์และออกแบบซอฟท์แวร์ ภาษาฝรั่งเศส กราฟฟิค ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมารี คณิตศาสตร์ แคลคูลัส สถิติ พละศึกษา ฟิสิกส์ ท่องเที่ยว ศิลปะ ดนตรี ภูมิศาสตร์ อาหารและโภชนาการ


 


สิ่งอำนวยความสะดวก

 

- มีเพิ่มห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องเฉพาะทาง 40 ห้อง รวมทั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และห้องแล็บเทคโนโลยีประยุกต์ ห้องศิลปะ และดนตรี ห้องสมุดสมัยใหม่ 3 ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 


- Lincoln High School เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนในทุกระดับ และมีการใช้ในการ สอนวิชา ต่างๆ อย่างหลากหลายทางโรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย อย่าง สมบูรณ์แบบจึงทำให้ส ามารถเข้าใช้ อินเตอร์เน็ต หรือ ทรัพยากรในห้องสมุดไว้อย่างทั่วถึง

 


โครงสร้างหลักสูตร Lincoln High School

 

Year 9-10

วิชาบังคับ :
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา เทคโนโลยี พลศึกษา ศิลปะ (year 9)

 

Year 11 (NCEA ระดับ 11)

วิชาบังคับ: 
ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

 

Year 12 (NCEA ระดับ 12)

วิชาบังคับ 
ภาษาอังกฤษ/ESOL

 

Year 13 (NCEA ระดับ 13)

นอกจากวิชาที่เปิดไว้ใน Year 12 ยังมีวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ : 
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ศิลปะ
ออกแบบ
การแสดงดนตรี
จิตวิทยา 

 


 

ค่าเรียน โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ กับ Lincoln High School

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน (NZ$)
ค่าเรียน/ปี 12,500 
ค่าสมัครเรียน  100
ค่าที่พัก Home Stay (per week) 220
ค่าจัดหาที่พัก 300

 


 

ที่พักอาศัย ของนักเรียน ที่ไครต์เชิร์ต

 

- นักเรียนนานาชาติที่เข้าเรียนใน Lincoln High School จะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัว โฮมสเตย์ ที่จัดให้โดยโรงเรียน หรือพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งครอบครัว โฮมสเตย์ ได้รับการคัดเลือกและ ติดตามดูแลโดยผู้ประสาน งานที่พัก โฮมสเตย์ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในทีมการให้ ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนนานาชาติ คอย ดูแล ว่านักเรียนได้รับความอบอุ่น และมีบรรยากาศที่เกื้อกูล ทางโรงเรียนจะให้พนักงานของโรงเรียนและครอบครัว โฮมสเตย์ ไปรับที่สนามบินนานาชาติ Christchurch

 

*ทางโรงเรียนไม่อนุญาติให้นักเรียนพักอยู่ในแฟลต 

 


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
Lincoln High School 
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 285157 

 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ