Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ขั้นตอนการสมัครรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ (เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป)


ขั้นตอนการสมัคร (เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)

1. กรอกใบสมัครสามารถ Download 
>>  
ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่  
>>  
ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 300 บาท ***ขอรับรายละเอียดการโอนเงินได้จากเจ้าหน้าที่

3. สอบข้อเขียนตามวัน/ เวลาที่ทาง OEC กำหนด เช็ควันสอบคลิก


ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคลิก

** โดยนักเรียนที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย **


4. สอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์

1. เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาสมุดพก หรือระเบียนสะสมที่แสดงผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง

 

5. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและ เอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญาโครงการ

 

6. ส่งใบสมัครนานาชาติคืนมาที่ OEC พร้อมเอกสารประกอบ (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยทาง OEC จะส่งเอกสารไปให้องค์กรในประเทศปลายทาง

 

7. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด

 

8. OEC จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 

9. กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศประมาณเดือน สิงหาคน/กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทางหรือเข้าปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

 

10. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาท ทั้งนี้นักเรียนจะได้ทราบค่าใช้จ่าย และกำหนดการจ่าย จากจดหมายตอบรับเมื่อสอบผ่าน *หากสงสัยโปรดสอบถาม OEC เพิ่มเติมค่ะ


ประเทศปลายทาง และประเภทของโครงการแลกเปลี่ยน

ประเทศ

ระยะเวลา

เดือนที่เริ่มเดินทาง

สหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J1

10 เดือน

สิงหาคม

สหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (Basic)

10 เดือน

สิงหาคม

สหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (Select)

10 เดือน

สิงหาคม

สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค

10 เดือน

สิงหาคม/กันยายน

ยอรมนี, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส

10 เดือน

สิงหาคม/กันยายน


รายละเอียดประเทศปลายทางและประเภทของโครงการฯ


ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J1 

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเภทวีซ่า J1 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล และได้อยู่กับครอบครัวอาสาสมัครที่ได้รับการตรวจสอบจากทางองค์กรว่ามีความปลอดภัย และสามารถรับเยาวชนได้ ทั้งนี้เยาวชนไม่สามารถเลือกเขตการศึกษาหรือครอบครัวที่ต้องการได้ องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอาสาสมัครที่ตั้งกระจายอยู่ใน 50 รัฐ นักเรียนต้องเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากจบโครงการ

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (Basic)

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเภทวีซ่า F1(Basic) สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน และได้อยู่กับครอบครัวอาสาสมัครที่ได้รับการตรวจสอบจากทางองค์กรว่ามีความปลอดภัย และสามารถรับเยาวชนได้ ทั้งนี้เยาวชนไม่สามารถเลือกเขตการศึกษาหรือครอบครัวที่ต้องการได้ องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอาสาสมัครที่ตั้งกระจายอยู่ใน 50 รัฐ ทั้งนี้ทางองค์กรอาจจะเสนอเขตการศึกษาให้เลือก 2-3 เขตการศึกษา (เงื่อนไขแตกต่างกันไปในแต่ละปีการศึกษา) นักเรียนที่ถือวีซ่า F1 สามารถอยู่ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในปีต่อไป

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (Select)

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเภทวีซ่า F1 (Select) สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน ได้ตามรายชื่อโรงเรียนที่ทาง OEC เสนอให้ และได้พักกับครอบครัวที่ได้รับการตรวจสอบจากทางองค์กรว่ามีความปลอดภัย และสามารถรับเยาวชนได้ นักเรียนที่ถือวีซ่า F1 สามารถอยู่ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในปีต่อไป นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาล จะต้องย้ายไปเรียนในโรงเรียนเอกชนในปีถัดไป ส่วนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชน สามารถเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมได้


รายชื่อโรงเรียน และเขตการศึกษาสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (Select)
 

Public High School Districts (โรงเรียนรัฐบาล)   คลิ๊ก!
Private Day Schools, by State (โรงเรียนเอกชน)  คลิ๊ก!
Boarding School (โรงเรียนประจำ) คลิ๊ก!


** รายชื่อโรงเรียนที่รับนักเรียนได้ในปี 2016-17 ทั้งนี้การตอบรับเข้าเรียนขึ้นอยู่กับโควต้านักเรียนต่างชาติ ที่โรงเรียนรับได้ และจำนวนใบสมัครที่ส่งเข้ามา **

* นักเรียนที่เลือกโปรแกรม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า F1 (Select)สามารถขอสอบวัดระดับภาษาในวันที่สะดวกได้ โดยนัดหมายวันสอบกับเจ้าหน้าที่แนะแนว **

 

ประเทศสวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, เยอรมนี, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส 

เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล และได้อยู่กับครอบครัวอาสาสมัครที่ได้รับการตรวจสอบจากทางองค์กรว่ามีความปลอดภัย และสามารถรับเยาวชนได้ ทั้งนี้เยาวชนไม่สามารถเลือกเขตการศึกษาหรือครอบครัวที่ต้องการได้ องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอาสาสมัครที่ตั้งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ นักเรียนต้องเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากจบโครงการ

 


สนใจเข้าร่วมโครงการ  


(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964  LineID : oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) ทุกโครงการ
โทร 081-9603081  LineID : oec_cm5 

 


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ