Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

14 ธ.ค. 2562 » สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรอบสุดท้ายของปี 2562 High School Exchange Program 2020-2021 *มีทุนสมทบมูลค่า 20,000-60,000 บาท

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ 2020 นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 1-2 เดือน เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมอายุระหว่าง 10-18 ปี สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด รับส่วนลดทันทีที่สมัครสูงสุด 6,000 บาท หมดเขต 28 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ

 นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ อเมริกา และ ยุโรป

 

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  High School Exchange   

 เปิดรับสมัครแล้ว สอบชิงทุน! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC 2020/2021  

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สวีเดน นอร์เวย์ เยอรมนี เดนมาร์ก สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส

 

OEC เชิญน้องๆมัธยมอายุระหว่าง 15-17 ปี เข้าร่วมสอบชิงทุน ทุนสมทบมูลค่า 20,000-60,000 บาท 

- ค่าสมัครสอบ 300 บาท  -

 

 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่สอบ : OEC เชียงใหม่ (โครงการ 41 Park)

เมื่อน้องๆลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ OEC จะติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันสอบภายหลัง  

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เชียงใหม่ : 053-285157, 081-9603081 LINE ID: oec_cm5

 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมสอบชิงทุน 

หมายเหตุ : OEC ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสอบให้กับน้องๆที่ลงทะเบียนออนไลน์ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เมื่อน้องๆลงทะเบียนเข้าร่วมสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอีกครั้งเพื่อยืนยันที่นั่งสอบค่ะ


 นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ อเมริกา และ ยุโรป

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และยุโรป คืออะไร ?
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เข้าร่วมโครงการโดยผ่านกระบวนการทดสอบจากทาง OEC และองค์กรปลายทาง เพื่อได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน และเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นักเรียนมัธยมจะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนมัธยมในต่างประเทศ และได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานของโครงการ ซึ่งจะถือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโดยชอบธรรมระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการดูแลประสานงานจากผู้ประสานงานโครงการในต่างประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10 เดือน)

 

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศอังกฤษ 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในประเทศอังกฤษนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการไปใช้ชีวิต และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนในประเทศอังกฤษ OEC ร่วมกับ Educatius Group UK ได้จัดให้มีโครงการ Academic Exchange UK หรือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

• โครงการนี้นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียน หรือรัฐได้

• โรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองต่างๆของประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ หรือเวลส์ (ทางตอนเหนือของเบอร์มิงแฮม)

• โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนประมาณ 500 -1500 คน

• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย และร้านอาหารสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาหาร (สำหรับการเรียนด้านการอาหาร)

• โรงเรียนอาจจะสอนเป็นหลักสูตร A-Level หรือ B-Tech (เป็นหลักสูตรสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปแล้วจะได้อะไรบ้าง ?
นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างมากมายในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา ได้ดูแลรับผิดชอบตนเอง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบขอบเขตของโรงเรียน และประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ความท้าทายในการปรับตัว และเรียนรู้การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากการดำรงชีวิตที่ประเทศไทย จะเป็นพื้นฐานในการปรับตัว ให้กับโลกในอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ  รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองทางประกันภัยอย่างถูกต้อง


ระยะเวลาของโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

- โครงการ Academic Year Program (10 เดือน)

- โครงการ Academic Semester Program (5 เดือน)

 

กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของประเทศนั้นๆ และยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้น  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการเข้าแคมป์ภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกัน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สำหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคำนึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน โดยปกติแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง


คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

  1. นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
  3. นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม 

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

- สหรัฐอเมริกา

- แคนาดา

- อังกฤษ

- สวีเดน

- นอร์เวย์

- เดนมาร์ค

- เยอรมนี

- สเปน

- อิตาลี

- ฝรั่งเศส


สนใจสอบถามข้อมูลกิจกรรมได้ที่:  
 
053 285157 , 081-9603081   oec_cm5
 https://www.facebook.com/oecchiangmai


 

 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ