Facebook :

LINE

กรุงเทพฯ : 02-7206844-6 (หัวหมาก) 096-836-6299 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ประสบการณ์เรียนต่ออังกฤษ Univesity of Surrey

รีวิวเรียนต่ออังกฤษ Univesity of Surrey

เรียนปริญญาโท ปริญญาตรีที่ ประเทศ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

 

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

 

การศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มีให้เลือก 2 แบบคือ การเรียนในชั้นเรียน หรือ การทำวิจัย ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเรียนในชั้นเรียนจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งตามสายวิชานั้นๆ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสายอื่นที่ต่างจากระดับปริญญาตรี เช่น เปลี่ยนจากสายวิทยาศาสตร์ไปเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

 

ส่วนการเรียนด้วยการทำวิจัยนั้น จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาที่สนใจเป็นพิเศษ การทำวิจัยหรือ วิทยานิพนธ์จะทำให้นักศึกษาได้ค้นพบข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เลือกทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ จะอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นอาจารย์ประจำที่มีความสนใจ และเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ เป็นพิเศษ

 

การให้ความสำคัญต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดนี้ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก แบบทำวิจัยของสหราชอาณาจักร ซึ่งหลักสูตรเช่นนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาในระดับสูง เป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับการประกอบอาชีพในสายธุรกิจและการจัดการ การวิจัย และอุดมศึกษา

 


รีวิวเรียนต่ออังกฤษ Univesity of Surrey