Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange Program 2020-2021 *มีทุนสมทบมูลค่า 20,000-60,000 บาท 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange 2020-2021 

เปิดรับสมัครแล้ว สอบชิงทุน! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา แคนาดา อังกฤษและยุโรป 

รับสมัครเฉพาะน้องๆอายุระหว่าง 15-17 ปี

 

 ลงทะเบียนสอบรอบเดือน ส.ค. 2562 ณ ศูนย์สอบ OEC ปิ่นเกล้า

เมื่อน้องๆลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ OEC จะติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันสอบภายหลัง  

 

*มีทุนสมทบมูลค่า 20,000-60,000 บาท

- ค่าสมัครสอบ 300 บาท  -

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OEC กรุงเทพฯ 
 02-8819344, 089 1118964    oecglobalthailand

 

** กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หมายเหตุ : OEC ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสอบให้กับน้องๆที่ลงทะเบียนออนไลน์ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เมื่อน้องๆลงทะเบียนเข้าร่วมสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอีกครั้งเพื่อยืนยันที่นั่งสอบค่ะ

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา แคนาดา อังกฤษ และยุโรป คืออะไร ?
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เข้าร่วมโครงการโดยผ่านกระบวนการทดสอบจากทาง OEC และองค์กรปลายทาง เพื่อได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน และเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นักเรียนมัธยมจะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนมัธยมในต่างประเทศ และได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานของโครงการ ซึ่งจะถือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโดยชอบธรรมระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการดูแลประสานงานจากผู้ประสานงานโครงการในต่างประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10 เดือน)


นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปแล้วจะได้อะไรบ้าง ?
นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างมากมายในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา ได้ดูแลรับผิดชอบตนเอง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบขอบเขตของโรงเรียน และประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ความท้าทายในการปรับตัว และเรียนรู้การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากการดำรงชีวิตที่ประเทศไทย จะเป็นพื้นฐานในการปรับตัว ให้กับโลกในอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ  รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองทางประกันภัยอย่างถูกต้อง


ระยะเวลาของโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

โครงการ Academic Year Program (10 เดือน)

โครงการ Academic Semester Program (5 เดือน)

 

กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของประเทศนั้นๆ และยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้น  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการเข้าแคมป์ภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกัน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สำหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคำนึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน โดยปกติแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง


คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

  1. นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
  3. นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

- สหรัฐอเมริกา

- แคนาดา

- อังกฤษ

- สวีเดน

- นอร์เวย์

- เดนมาร์ค

- เยอรมัน

- สเปน

- อิตาลี

- ฝรั่งเศส


สนใจสอบถามข้อมูลกิจกรรมได้ที่:  
OEC ปิ่นเกล้า  02-8819344, 089 1118964    oecglobalthailand
 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ