Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาประเทศอังกฤษ High School Exchange Program

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ 
OEC High School Exchange Program ปีการศึกษา 2562-2563 
[ คลิกดูคุณสมบัติ ]

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ 

วัตถุประสงค์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในประเทศอังกฤษนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการไปใช้ชีวิต และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนในประเทศอังกฤษ OEC ร่วมกับ Educatius Group UK ได้จัดให้มีโครงการ Academic Exchange UK หรือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

• โครงการนี้นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียน หรือรัฐได้

 

• โรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองต่างๆของประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ หรือเวลส์ (ทางตอนเหนือของเบอร์มิงแฮม)

 

• โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนประมาณ 500 -1500 คน

 

• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย และร้านอาหารสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาหาร (สำหรับการเรียนด้านการอาหาร)

 

• โรงเรียนอาจจะสอนเป็นหลักสูตร A-Level หรือ B-Tech (เป็นหลักสูตรสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย)


คุณสมบัติ นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ 

1.เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 ที่มีอายุระหว่าง 16 -18 ปี

2.มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS for UKVI ระดับ 5.0  รายละเอียดสอบ IELTS for UKVI  (น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินคืนค่าสอบ IELTS UKVI มูลค่า 9,860 บาท)

3.มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50

5.มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ


 


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
นักเรียนที่สนใจให้เขียนเรียงความ Statement of Purpose  เกี่ยวกับตนเอง และความต้องการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และส่งเอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัคร คือ สำเนาพาสปอร์ต และผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม OEC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

เชียงใหม่ : โทร 089-552-4747  อีเมล์ : oec_cm7@oecglobal.com , LINE ID: oeccm4

กรุงเทพฯ : โทร 089-11189641  อีเมล์ : oec_bkk6@oecglobal.com , LINE ID: oecglobalthailand

หรือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงาน OEC กรุงเทพฯ หัวหมาก / ปิ่นเกล้า / เชียงใหม่


 


 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 10 เดือน  (เริ่มเดือน กันยายน 2562)

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ UK Academic Exchange ระยะเวลา 10 เดือน -- ราคาโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

รวมค่าใช้จ่าย: ค่าเรียน ค่าที่พักแบบโฮสแฟมิลี่ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าประกันสุขภาพค่าติดต่อประสานงานและค่าดำเนินโครงการ

ไม่รวมค่าใช้จ่าย: ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่ประเทศปลายทาง (ถ้ามี)

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ


นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ