Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ระบบการศึกษาที่ อเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ข้อมูลอเมริกา | ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออเมริกา | ระบบการศึกษาของอเมริกา

แบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้ดังนี้

1.เรียนต่ออเมริกา ระดับอนุบาล (Kindergarten) 

การศึกษาระดับนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ


2. เรียนต่ออเมริกา ระดับประถมศึกษา (Elementary School)

เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี มีระยะการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่1 ถึงประถม 6)


3. เรียนต่ออเมริกา ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) 

เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็ก 12-18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

โรงเรียนรัฐบาล นักเรียนใช้ทุนส่วนตัว มีสิทธิ์เรียนได้เป็นเวลา 1 ปี เท่านั้น
โรงเรียนเอกชน มี 3 รูปแบบ Independent School หรือ Prep. School เป็นการเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 


4.เรียนต่ออเมริกา ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาในระดับนี้ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) เป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 3 ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบ ปริญญาตรีได้

2. Terminal/ Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทางด้านวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค และ งานกึ่งวิชาชีพ สำเร็จแล้วได้อนุปริญญา 


5. เรียนต่ออเมริกา กับ สถาบันทางวิชาชีพ

เป็นสถาบันทางวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3-8 ปี แล้วแต่สาขาวิชา โดยปกตินักศึกษาจะเข้าศึกษาหลังจากที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วระบบการศึกษาประเทศอเมริกา 

วิทยาลัยประจำท้องถิ่น ประเทศอเมริกา ?

เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแบบแผนเดียวกับ Junior College เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้ปริญญาตรี บางแห่งก็เปิดสอนถึงระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัย (University) เ ปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1-2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ


ระดับอุดมศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  ที่อเมริกา ?

การเตรียมตัวก่อนไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา พื้นความรู้: ผลการศึกษาที่ผ่านมา (คะแนนเฉลี่ยหรือ G.P.A.) ควรมีดังนี้

เรียนต่ออเมริกา ระดับ ป. ตรี ควรมีผลการเรียนมัธยมปลาย 4-6 อย่างต่ำ 2.5 ขึ้นไป
เรียนต่ออเมริกา ระดับ ป.โท ควรมีผลการศึกษาป. ตรี อย่างต่ำ 2.75 ขึ้นไป
เรียนต่ออเมริกา ระดับ ป. เอก ควรมีผลการศึกษา ป.โท อย่างต่ำ 3.50 ขึ้นไป


ภาคการศึกษา ของประเทศอเมริกา 

สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ภาคการศึกษาหลายแบบแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของสถานศึกษา และ ความนิยมของท้องถิ่น อันได้แก่ 
ระบบ Semester แบ่งออกเป็น 2 Semester Semester และอาจมี 1 หรือ 2 Summer session


ความรู้ความสามารถด้านภาษาเมื่อเรียนต่ออเมริกา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในสหรัฐอเมริกา นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้เพียงพอในทุกๆ ด้านทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และความเข้าใจ ดังนั้นนักเรียนควรที่จะศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด และเข้าทดสอบ TOEFL 


ขณะที่ยังอยู่ในประเทศไทย เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด เพราะค่าใช้จ่าย ในการศึกษาภาษาอังกฤษ ในต่างประเทศค่อนข้างสูงมาก นักเรียนสามารถที่จะสมัครสอบ ได้ทุกเดือน เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 110 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ข้อสอบจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ Listening Structure Reading และ Writing ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานสอบ ดังกล่าวได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.toefl.org ผลการสอบนี้ นักเรียนสามารถที่จะนำ ไปสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาได้ ซึ่งสถานศึกษาใน สหรัฐอเมริกา ส่วนมากยินดีที่จะรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ TOEFL ตั้งแต่ 213 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
สถาบันการศึกษาชั้นนำของอเมริกา
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ