Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ประสบการณ์เรียนต่ออังกฤษ Univesity of Surrey

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ประสบการณ์เรียนต่ออังกฤษ Univesity of Surrey

เรียนปริญญาโท ปริญญาตรีที่ ประเทศ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

 

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

 

การศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มีให้เลือก 2 แบบคือ การเรียนในชั้นเรียน หรือ การทำวิจัย ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง การเรียนในชั้นเรียนจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งตามสายวิชานั้น ๆ โดยนักศึกษาสามารถเลือก เรียนในสาย อื่นที่ต่างจากระดับปริญญาตรี เช่น เปลี่ยนจากสายวิทยาศาสตร์ ไปเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเพื่อเป็น พื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

 

ส่วนการเรียนด้วยการทำวิจัยนั้น จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาที่สนใจเป็นพิเศษ การทำวิจัยหรือ วิทยานิพนธ์ จะทำให้นักศึกษาได้ค้นพบข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ นักศึกษาที่เลือก ทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญา เอกที่ ประเทศ อังกฤษ จะอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นอาจารย์ประจำที่มีความสนใจ และเชี่ยวชาญ ทางด้านนั้น ๆ เป็นพิเศษ

 

การให้ความ สำคัญต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดนี้ เป็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นในหลักสูตรปริญญา โท และ ปริญญาเอก แบบทำวิจัยของสหราชอาณาจักร ซึ่งหลักสูตรเช่นนี้จะช่วย ให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทักษะการแก้ปัญหาในระดับสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ เหมาะกับการประกอบอาชีพในสายธุรกิจและการจัดการ การวิจัย และอุดมศึกษา

 


ประสบการณ์ เรียนต่ออังกฤษ Univesity of Surrey

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ