Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

สมัคร สอบภาษาอังกฤษ เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

IELTS (International English Language Testing System)

ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก

 

 

ผลคะแนนสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากหลายองค์กรทั่วโลก ทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำต่างๆ นอกยังนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศ

 

IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องใช้ใน การศึกษา หรือ การฝึกงาน การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด โดยที่ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทดสอบ การฟัง และ การพูด เหมือนกัน แต่จะสามารถเลือกหมวดการสอบ ในส่วนของการอ่านและ การเขียน เป็นแบบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป หรือ แบบเชิงวิชาการได้

 

ข้อสอบ IELTS มี 2 ประเภท คือ

1. Academic Module สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่า ในทุกๆ สาขา หมวดการสอบเชิงวิชาการ จะประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครู้สอบในใช้การภาษาเชิงวิชาการ เพื่อการศึกษา เช่น การเจรจาโต้ตอบที่ซับซ้อน การอภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดนามธรรม และ การจัดการข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2.General Training Module สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หมวดการสอบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป จะประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัครสอบอย่างกว้างๆ โดยการสอบในหมวดนี้จะเหมาะกับ ผู้สมัครที่จะนำผลสอบไปใช้เพื่อการฝึกงาน เพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือเพื่อการประกอบอาชีพในประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 

IELTS สำหรับวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (ข้อสอบ IELTS for UKVI ) มี 2 ประเภท คือ

1. Academic Module สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่า ในทุกๆ สาขา ณ สหราชอาณาจักร

2. General Training Module สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ณ สหราชอาณาจักร

 

วิธีการสมัครสอบ IELTS และค่าใช้จ่าย

สมัครสอบออนไลน์ ที่ https://www.britishcouncil.or.th เท่านั้น!!
 

ค่าสมัครสอบ IELTS ชำระค่าสอบโดยการตัดบัตรเครดิต
ค่าสอบอยู่ที่ 6,685 บาท (Academic/General Traning)
 
ค่าสมัครสอบ IELTS for UKVI  ชำระค่าสอบโดยการตัดบัตรเครดิต
ค่าสอบอยู่ที่ 9,860 บาท (Academic/General Traning)

 

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ IELTS

- บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (เตรียมเป็นไฟล์ สำหรับอัพโหลดในระบบออนไลน์)

 

*ควร สมัครสอบ IELTS ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนวันสอบจริง

 

*ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบ หรือ เมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม

 

ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้ง ถัดไปหรือ ขอรับค่าธรรมเนียมสอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ซึ่งออก โดยโรงพยาบาล รัฐบาล และ ต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม >> 

OEC Global Education
บริการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ:

บริการแนะนำการศึกษาต่อในต่างประเทศ คือ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ในทุกระดับ ทุกหลักสูตร

>  บริการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาทุกหลักสูตรในสถาบันชั้นนำ
>  บริการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา
>  มีทุนการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
>  บริการจัดหาที่พัก รถรับ – ส่งสนามบิน
>  บริการจัดเตรียมเอกสารวีซ่าและทำเรื่องสมัครขอวีซ่า
>  บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
>  ให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
>  บริการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆตลอดระยะเวลาที่นักเรียนนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ


สอบถามข้อมูล
สมัครสอบ IELTS
OEC Global Education

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ หัวหมาก 02-720-6844  กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่ : 053-285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ