ระบบการศึกษาของแคนาดา

 
เรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดา
  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์  
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

 

เรียนต่อแคนาดา โรงเรียนมัธยมแคนาดา มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท แคนาดา

ข้อมูลประเทศแคนาดา | ระบบการศึกษาของแคนาดา | ค่าใช้จ่ายในการเรียนแคนาดา |

ปิดเทอมใหญ่ 2559 ไป.. แคนาดา
เหลือ 3 ที่ ขยาย เวลาปิด กรุ๊ป 12 ก.พ.59

เรียนภาษา ซัมเมอร์แคมปนักเรียนมัธยม
ที่โรงเรียนมัธยม ของ ชาวแคนาดา โทร 02 720 6845

ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน มีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยโดย มหาวิทยาลัยทุกแห่งของแคนาดานั้นได้รับการรับรองจาก ก.พ. ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาของตนเอง ระบบการศึกษา ในแต่ละมณฑลจึงแตกต่างกัน แต่มาตรฐานโดยรวมจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของแคนาดา

แคนาดา แบ่งระดับการศึกษาดังนี้

CANระดับอนุบาล
CANระดับประถมศึกษา
CANระดับมัธยมศึกษา
CANระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

- มหาวิทยาลัย (University)
- วิทยาลัย (University College)
- วิทยาลัยอาชีวะ (Community College)
- วิทยาลัยฝึกอาชีพ ( Career College)
- การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co - op Education)
* หลักสูตร MBA

CANสถาบันสอนภาษา (English Language Institutions)

Canada Education System

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับอนุบาล


เด็กชาวแคนาดาเริ่มเข้าเรียนในระดับอนุบาลเมื่อมีอายุ 4 หรือ 5 ขวบ โดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1-2 ปี

ระดับประถมศึกษา

เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่อมีอายุประมาณ 6 ขวบ ซึ่งจะจบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาที่เกรด 6 ,7 หรือ 8 ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรของแต่ละมณฑล

ระดับมัธยมศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษานั้นจะมีถึงเกรด 12 ยกเว้นในมณฑลควิเบค และมณฑลออนตาริโอ ซึ่งอาจจะมีถึงเกรด 13 แต่สำหรับนักเรียน ซึ่งเรียนจบในระดับชั้นเกรด 13 เมื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีก็จะใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปีเท่านั้น สำหรับหลักสูตรของมณฑลอื่นๆ จะใช้เวลาในการเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี

นอกจากนี้ในมณฑลควิเบค ยังมีระบบการศึกษาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ซีเจ็ป(Cegep) ซึ่งเป็นชื่อย่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพ เป็นรูปแบบการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้จะรับผู้เรียนจบม. 5 (เกรด 12) เพื่อเข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี โดยใช้ผลสอบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา ประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ

University in Canada City State
Brock University Thai lang St Catherines Ontario
Thompson River University Thai lang Kamloops British Columbia
University of Fairleigh Dickinson vancouver British Columbia
University of Victoria Thai lang Victoria British Columbia
Vancouver Island University Thai lang Nanaimo British Columbia
York University Thai lang Toronto Ontario
University of Canada West Thai lang Victoria British Columbia
Simon Frasor University Vancouver British Columbia

 

มหาวิทยาลัย (University)

ในประเทศแคนาดานั้นมีจำนวนมหาวิทยาลัยของรัฐมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆทั้ง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยนั้น โดยทั่วไปจะไม่มีการสอบเข้า แต่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะกำหนดกฏเกณฑ์และมาตรฐานในการรับนักศึกษาเป็นของตัวเอง

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 - 5 ปี และบางมหาวิทยาลัยจะมีปริญญาตรี 2 ประเภท คือ

ปริญญาตรีแบบทั่วไป (Ordinary Degree) ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี
ปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honours Degree) ซึ่งจะมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าแบบ Ordinary Degree และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท


หลักสูตรปริญญาโท

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง - 2 ปี ขึ้นอยู่กับสถาบันและวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร ที่จะต้องเรียนหรือต้องสอบ

หลักสูตรปริญญาเอก

ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปีหลังปริญญาโท หรือ 3 ปีหลังปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honour Degree) แต่โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท โดยเป็น Coursework ประมาณ 2 ปี ที่เหลือเป็นการค้นคว้างานวิจัย การเสนอรายงานเชิงวิชาการ และการเขียนวิทยานิพนธ์

วิทยาลัย (University College)

หลักสูตรการเรียนการสอนจะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย แต่จะเน้นด้านภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 - 3 ปี โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โอนเข้าศึกษาต่อยังระดับมหาวิทยาลัยได้

วิทยาลัยอาชีวะ (Community College)

เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพและทางด้านเทคนิค โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2- 3 ปี ครอบคลุมทักษะวิชาชีพที่สำคัญๆ เช่น ก่อสร้าง, การพาณิชย์, อุตสาหกรรมและการบริการ เป็นต้น

วิทยาลัยฝึกอาชีพ (Career College)

เป็นวิทยาลัยเอกชนซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น เลขานุการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co - op Education)

การศึกษาภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยทางสถาบันการศึกษาดำเนินการร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 2 ภาคการศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (English Language Institutions)

เนื่องจากแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส จึงมีโรงเรียนซึ่งสอนทั้ง 2 ภาษา สำหรับนักศึกษา ต่างชาติอยู่มากมายเรียกว่า English as a Second Language (ESL) ซึ่งสอนภาษาอังกฤษ และ French as a Second Language (FSL) ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วแคนาดา ซึ่งจะมีสอนทั้งหลักสูตรธรรมดา และหลักสูตรเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Purpose) เป็นต้น

นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วไปๆก็เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) และ ภาษาฝรั่งเศส (FSL) เช่นเดียวกัน สำหรับนัก ศึกษาต่างชาตินั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งสองภาษาก็ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

หลักสูตร MBA ในแคนาดา

โดยปกติแล้วหลักสูตร MBA ในประเทศแคนาดาจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (สำหรับการเรียนตามปกติ) และยังมีหลักสูตร MBA สำหรับนักศึกษา part-time ด้วย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.00
  2. ได้คะแนน GMAT 500-600
  3. ได้คะแนนสอบ TOEFL ระหว่าง 550-600
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  5. เอกสารในการสมัครเรียน

Resume
Personal essays
Letters of reference
Interviews

คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาในหลักสูตร MBA ใน ประเทศแคนาดา แต่มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากคุณสมบัติข้างต้น เช่น บางแห่งอาจยอมรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ในการทำงานเพียง 1 ปี เป็นต้น

การเรียนภาษาอังกฤษในแคนาดา

นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ของประเทศแคนาดาควรจะลงเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเสียก่อน โดยทั่วไปหลัก สูตรภาษาอังกฤษจะมีระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในหลักสูตร ที่มีระยะเวลา 3 เดือนสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวได้หลักเกณฑ์ทั่วไป

มีจดหมายตอบรับการเข้าเรียนในหลักสูตรนั้นๆจากทางโรงเรียน (Letter of Acceptance) สำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไปนักศึกษาจะต้องทำการตรวจสุขภาพด้วย ในกรณีที่นักศึกษาลงเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลามากกว่า 3 เดือน นักศึกษาจะต้องขอวีซ่า นักเรียน การสมัครเข้าศึกษาต่อประเทศแคนาดา

 
 

ข้อมูลการ ศึกษาต่อ มัธยม มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท แคนาดา

CANADA

 
 
   

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หัวหมาก ใกล้ ม.เอแบค Tel 02- 720 6845-6 ,
086-6003996 085-8093322 , 089-1113917
ปิ่นเกล้า ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
02 881 9344 Mobile 097 260-4334

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2016 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net